โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050009
ชื่อโครงการ : การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ
  A Study on Readiness and Adjustment of Thai Logistics Services Sector Towards Trade in Services Liberalization
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
พอพันธ์ วัชรจิตพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิทักษ์พงศ์ ฉลวยศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ หวังวณิชพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษา/วิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทย ลักษณะบริการโลจิสติกส์ การลงทุน ปัญหา/อุปสรรคที่มีอยู่

2 เพื่อศึกษา/วิเคราะห์วิจัยและประเมินประโยชน์และผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากมีการเปิดเสรีการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทย

3 เพื่อศึกษาการเปิดเสรีของการให้บริการด้านโลจิสติกส์จากประเทศอื่นๆเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดท่าทีและการปรับตัวของสาขาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย โดยเฉพาะบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ภายในประเทศ

4 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ ขอบเขต การกำหนดท่าที การจัดทำข้อเรียกร้อง ข้อเสนอ และการดำเนินการในการเปิดเสรีการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทย

สถิติการเปิดชม : 3,965 ครั้ง
ชุดโครงการ : logistic (47 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,419 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th