โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050129
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพและการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โโดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Traceability System Development for Organic Hom Mali Rice through Logistics and Supply Chain Integration Using Information Technology
หัวหน้าโครงการ : สมจิตร อาจอินทร์
ทีมวิจัย :
สมจิตร อาจอินทร์
หัวหน้าโครงการ
วรพจน์ จักขุพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนารูปแบบระบบสอบย้อนกลับ รวมถึงออกแบบระบบสารสนเทศแต่ละจุดในห่างโซ่อุปทานตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้สามารถสอบย้อนกลับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และปัญหาข้อที่ 3)

2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานสำหรับทำ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เพื่อบรรลุปัญหาข้อที่ 2 และปัญหาข้อที่ 3)

3. พัฒนาระบบสารสนเทศในแต่ละจุดของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับระบบการสอบย้อนกลับ (เพื่อบรรลุปัญหาข้อที่ 2 และปัญหาข้อที่ 3)

4. พัฒนาระบบสอบย้อนกลับ (ซอฟต์แวร์ ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำรูปแบบของระบบสอบย้อนกลับมาปฏิบัติ และแสดงถึงการบูรณาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูลสำหรับการสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน EPCglobal Network (เพื่อบรรลุปัญหาข้อที่ 1-4 )

สถิติการเปิดชม : 2,618 ครั้ง
ชุดโครงการ : logistic (47 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,259 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th