รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130022
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
  Carbon footprint analysis and management of rice products for carbon label to promote low-carbon economy for climate change mitigation
หัวหน้าโครงการ : รัตนาวรรณ มั่งคั่ง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
หัวหน้าโครงการ
สิรินทรเทพ เต้าประยูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
Shabbir Gheewala
นักวิจัยร่วมโครงการ
งามทิพย์ ภู่วโรดม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวตลอดจนพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ข้าวโดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวไปยังผู้ประกอบการอื่นๆ

สถิติการเปิดชม : 3,249 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,107 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400