โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5310014
ชื่อโครงการ : เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการเคลื่อนย้าย : กรณีศึกษาผู้ค้าชาวจีนบริเวณชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
  Political Economy of Mobility and Transnational Chinese Traders in Mainland Southeast Asian borders Political Economy of Mobility and Transnational Chinese Traders in Mainland Southeast Asian borders
หัวหน้าโครงการ : อรัญญา ศิริผล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรัญญา ศิริผล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 26 เม.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์การอพยพระลอกใหม่ของชุมชนจีนในเขตประเทศลุ่มน้ำโขงในบริบทที่ชายแดนระหว่างจีนกับประเทศลุ่มน้ำโขงเพิ่งเปิดขึ้นเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ

2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของคนจีนเข้าสู่ประเทศลุ่มน้ำโขงโดยพิจารณานัยสำคัญทางเศรษฐกิจ/การเมืองของการเคลื่อนย้ายผู้คนผ่านกรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าชาวจีนและกิจกรรมการค้าเป็นหลัก

3. เพื่อทำความเข้าใจกับประเด็นการค้าชายแดนในเขตลุ่มน้ำโขงผ่านกิจกรรมของกลุ่ม

ผู้ค้าชาวจีน ที่ช่วยค้นหาจุดเด่น/ข้อด้อย โอกาส/ทางเลือก/และเงื่อนไขต่างๆ ในเชิงนโยบายการค้าชายแดน

สถิติการเปิดชม : 1,220 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชนชายแดนกับปฏิบัติการข้ามพรมแดนในภาคเหนือของไทย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 376 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th