โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410045
ชื่อโครงการ : การถักทออนาคตสู่โลกข้ามพรมแดน : แนวทางส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้อพยพในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
หัวหน้าโครงการ : นฤมล อรุโณทัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นฤมล อรุโณทัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผู้อพยพบริเวณแม่สอด โดยการสำรวจความต้องการและความคาดหวังต่อชีวิตในอนาคตและการจัดการเกี่ยวกับความเปราะบางทางสังคมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้

2) เพื่อวิเคราะห์บทบาทของศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนผู้อพยพต่อการศึกษาและสังคม ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนของการดำเนินงานของศูนย์เหล่านี้ เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผู้อพยพในบริเวณแม่สอด

3) เพื่อวิเคราะห์ว่าภูมิหลังด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนาที่หลากหลายมีผลต่อประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผู้อพยพอย่างไร และรวบรวมข้อเสนอในการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4) เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผู้อพยพที่ผ่านการศึกษาอบรมในศูนย์สถิติการเปิดชม : 916 ครั้ง
ชุดโครงการ : สายธารความรู้ชายแดนไทย-พม่า หลากชีวิตผู้คน หลายมิติทุน-วัฒนธรรม (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 170 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th