โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5440027
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น"
 
หัวหน้าโครงการ : ศยามล ไกยูรวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศยามล ไกยูรวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อชี้ให้เป็นกลไกและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

2) เพื่อชี้เห็นถึงการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายหลายฉบับในการควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและขาดความชัดเจนใน อำนาจหน้าที่ระหว่าง อปท. หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ภารกิจและอำนาจหน้าที่บางส่วนยังอยู่ในการดำเนินการของหน่วยงานที่ถ่ายโอนหรือผู้กำกับดูแล ทั้งด้านการอนุมัติ อนุญาตการให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ตลอดจนขาดการจัดสรรงบประมาณที่โอนมาให้ อปท. ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อสถานการณ์ และไม่เกิดการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่

3) เพื่อเสนอมาตรการทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้บรรลุผลต่อความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น

4) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในด้านการจัดทำข้อมูล การทำแผนที่ การวางแผนงาน กระบวนการปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลทางนิเวศและสังคม รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น

5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างความร่วมมือจากพหุภาคีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น อันได้แก่ ข้อตกลงความร่วมมือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น การจัดทำผังชุมชน วางแผนการใช้ที่ดิน การคุ้มครองพื้นที่ และกระบวนการ/กลไกในการบริหารจัดการของชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด และระดับตำบล

6) เพื่อขยายผลเครื่องมือและองค์ความรู้ในการปฏิบัติการแบบความร่วมมือพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น จากตำบลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ไปสู่ตำบลอื่นๆที่สนใจ

สถิติการเปิดชม : 1,352 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (57 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 382 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th