โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5490007
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงสู่ตลาดอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ศูนย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
 
หัวหน้าโครงการ : ประเวทย์ ใจฝั้น
ทีมวิจัย :
ประเวทย์ ใจฝั้น
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและเข้าสู่พื้นที่ประกอบอาชีพจริง ครอบคลุมถึง การวางแผนและตัดสินใจเลือกพืชที่จะเพาะปลูก การจัดการด้านการผลิตและผลผลิต การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป การเชื่อมโยงถึงตลาดและการขนส่ง รวมทั้งการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเงิน ความรู้ เทคโนโลยี คน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2) พัฒนารูปแบบการรวมกลุ่มและการจัดการในระดับกลุ่มของเกษตรกรฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

3) แสวงหาทิศทาง รูปแบบการทำงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 501 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 206 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th