โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520024
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ต่อผลไม้ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  Effects of ASEAN Economic Community by 2015 to Fruits: A Case Study of Thailand and the Republic of Philippines
หัวหน้าโครงการ : เริงชัย ตันสุชาติ
ทีมวิจัย :
เริงชัย ตันสุชาติ
หัวหน้าโครงการ
ศราภา ศุทรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพร กิรติการกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาเรีย ไดอานา พี. จันต๊ะคาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาถึงสถานการณ์การค้าผลไม้และโซ่อุปทานของการค้าผลไม้ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

2. ศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรคการนำเข้า/ส่งออก ผลไม้ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

3. เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบแก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ไทย

4. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเพื่อปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558

สถิติการเปิดชม : 1,257 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผัก ผลไม้ อาเซียน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 295 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th