โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620043
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อกึ่งแห้งพร้อมรับประทานจากเนื้อที่มีลักษณะเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่า และการนำไปใช้ประโยชน์
  Product Development of Semi-Dried Product from Tough Meat Characteristic to Increase Value and Utilization
หัวหน้าโครงการ : คมแข พิลาสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
คมแข พิลาสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
รุจริน ลิ้มศุภวานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภลักษณ์ สรภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสูตรและกรรมวิธีการแปรรูปต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปกึ่งแห้งพร้อมรับประทาน

2. เพื่อศึกษาความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งคุณภาพในการบริโภคของเนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปเมื่อผ่านกระบวนการทำให้สุกที่แตกต่างกัน

3. เพื่อศึกษาความคงตัวและประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปกึ่งแห้งพร้อมรับประทานด้วยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปและเนื้อหมักเปรี้ยวขึ้นรูปกึ่งแห้งพร้อมรับประทานสถิติการเปิดชม : 1,393 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาชุดความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ไทย (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 153 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th