โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620048
ชื่อโครงการ : แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ
  Management administration guideline for value added of feedlot dairy cattle to produce meat quality
หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สะวานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุริยะ สะวานนท์
หัวหน้าโครงการ
วลี สงสุวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คงปฐม กาญจนเสริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีพร เรืองพริ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูมิพงศ์ บุญแสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อหารูปแบบการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้ในระยะเล็กที่เหมาะสม โดยการใช้น้ำนมเหลือทิ้งจากการผลิตและการแปรรูปน้ำนมโคมาใช้ในการลดต้นทุนค่าอาหารเหลว รวมทั้งการใช้ปริมาณอาหารข้นเสริมในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกโคมีสมรรถภาพการผลิตและมีต้นทุนต่ำ

2. เพื่อหารูปแบบการให้อาหารหยาบที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคนมเพศผู้ก่อนขุน และการเลี้ยงโคนมเพศผู้ในระยะขุนที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสถิติการเปิดชม : 1,092 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 462 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th