โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0031
ชื่อโครงการ : รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  The Model of Sustainable for Dengue Problem Solution at High and Low Risk Areas, Nakhon Si Thammarat Province
หัวหน้าโครงการ : จรวย สุวรรณบำรุง
ทีมวิจัย :
จรวย สุวรรณบำรุง
หัวหน้าโครงการ
อภิญญา อิงอาจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติกำจร กุศล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร ทองจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดา ใจห้าว
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสริมสุข รัตนสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธิศา ทองประสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์จุรีย์ ถือทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิ ทองขาว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1) ประเมินสถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออกของตำบลในพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอสิชล

2) ประเมินระดับความสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของตำบล ในพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอสิชล

3) อธิบายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของตำบลในพื้นที่อำเภอลานสกาและอำเภอสิชล

4) ประเมินสถานการณ์ปัญหา ความรู้ และวิธีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

5) พัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

6) ประเมินความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ำยุงลายของนักเรียนและ ผู้ปกครองก่อนและหลังการดำเนินการ

7) ประเมินสถานการณ์การจัดการดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช

8) พัฒนารูปแบบการจัดการดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช

9) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกสู่ตำบลอื่นๆที่มีปัญหาโรคไข้เลือดออกและมีความสนใจของชุมชนในอำเภอพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช

10) พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการดำเนินการงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถิติการเปิดชม : 916 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 384 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th