รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720011
ชื่อโครงการ : รูปแบบการขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านป่าเว่อ และบ้านหญ้าคา จังหวัดร้อยเอ็ด
  Model of Dairy-Beef Feedlot Production for Producing High Quality Meat under Farmer Participation in Ban Pawer and Ban Yaka, Roi-Et Province
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ ภัทรจินดา
ทีมวิจัย :
วิโรจน์ ภัทรจินดา
หัวหน้าโครงการ
มนต์ชัย ดวงจินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิไกร บุญคุ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างรูปแบบสาธิตการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้ที่มีผลกระทบจากการเลี้ยงระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ได้ระยะเวลาในการเลี้ยงขุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพื่อพัฒนาแนวทางให้อาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้

3. เพื่อศึกษาคุณภาพซาก เกรดไขมันแทรก

4. เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้ระยะสั้นและระยะยาว

5. สร้างโมเดลสาธิตการเลี้ยงโคขุนจากหญ้าสด-หญ้าหมัก เพื่อผลิตเนื้อโคปลอดสาร

สถิติการเปิดชม : 1,403 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 220 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400