โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5740063
ชื่อโครงการ : การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง
  The Study of Law on Fiscal Governance and Local Government Budgets are not Conducive to Independence.
หัวหน้าโครงการ : สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
ทีมวิจัย :
สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
หัวหน้าโครงการ
ละเอียด ศรีล้อม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัศนี บูรณุปกรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริกร สันติโรจนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาประเด็นด้าน กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานคลังและงบประมาณในปัจจุบันของ อปท.

2.เพื่อสรุปประเด็นและทำการวิเคราะห์ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ ที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลังต่อการบริหารจัดการของ อป
สถิติการเปิดชม : 477 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (55 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 78 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th