โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5820027
ชื่อโครงการ : แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
  Management administration guideline for value added of feedlot dairy cattle to produce meat quality (Phase II)
หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สะวานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุริยะ สะวานนท์
หัวหน้าโครงการ
ศศิธร นาคทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
คงปฐม กาญจนเสริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีพร เรืองพริ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภูมิพงศ์ บุญแสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารผสมเสร็จ และอาหารข้นร่วมกับหญ้าเนเปียร์หมักหรือสด

2.เพื่อศึกษาอิทธิของปริมาณโปรตีนและพลังงานที่โคนมเพศผู้ในระยะโคก่อนขุนได้รับในแต่ละวันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิต

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการให้อาหารหยาบชนิดต่างๆ (หญ้าเนเปียร์หมัก เปลือกและเหง้าสับปะรดหมัก และต้นข้าวโพดพร้อมฟักหมัก) กับโคนมเพศผู้ในระยะขุน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ

สถิติการเปิดชม : 830 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการโคเนื้อเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลการผลิต การตลาด และความปลอดภับของผู้บริโภค (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 178 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th