โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920015
ชื่อโครงการ : การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
  Enhancement of Green Productivity for Sustainable Supply ChainManagement of Dairy Cooperatives in the Central of Thailand by Value Chain Analysis
หัวหน้าโครงการ : ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
หัวหน้าโครงการ
ธันวดี สุขสาโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ผลิตภาพสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศโดยใช้รูปแบบของการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า

2. เพื่อทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีสะอาด

สถิติการเปิดชม : 747 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (77 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 131 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th