รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920042
ชื่อโครงการ : การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่การผลิตสุกรปลายน้ำ
  A Study and Development of Downstream Swine Production Chain Management Pattern
หัวหน้าโครงการ : ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ทีมวิจัย :
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
หัวหน้าโครงการ
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลิตา ศรีนวล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวรรตน์ กรมเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และการนำเข้าเนื้อ ไขมัน และชิ้นส่วนสุกรอื่นๆ

1.1 โครงสร้างการผลิต และการนำเข้า ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจสุกร ลักษณะการผลิต การแปรรูป ปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมสุกรของประเทศ

1.2 โครงสร้างการตลาด วิถีการตลาด ลูกค้า การบริโภคและการใช้ประโยชน์จากเนื้อ ไขมัน และชิ้นส่วนสุกรอื่นๆ โดยเฉพาะในธุรกิจสุกรปลายน้ำ

1.3 ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และการตระหนักถึงการบริโภคชิ้นส่วนสุกรที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงของผู้บริโภค

1.4 กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง

2. วิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการชิ้นส่วนสุกรในโซ่อุปทานธุรกิจสุกรปลายน้ำ

2.1 การศึกษาองค์ประกอบของหน่วยธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่องทางของธุรกิจสุกรปลายน้ำ

2.2 การวิเคราะห์ต้นทุน มูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการชิ้นส่วนสุกรในโซ่อุปทานปลายน้ำ

3. พัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการชิ้นส่วนสุกรจากผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์และมาตรฐานความปลอดภัย

สถิติการเปิดชม : 747 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400