โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240010
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
  Spatial Analysis of Inequality in Thailand: Applications of Satellite Data and Geographic Information System(GIS)
หัวหน้าโครงการ : ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ สำมะโนอุตสาหกรรม การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ซึ่งสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของภูมิสารสนเทศ

(2) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บจากดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยค่าดัชนีพืชพรรณ ค่าดัชนีปริมาณน้ำฝน. ค่าดัชนีแสงไฟกลางคืน และปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของภูมิสารสนเทศ

(3) วิเคราะห์คุณลักษณะการกระจุกตัวและการกระจายตัวของข้อมูลที่ได้จัดทำใน (1) และ (2) ในมิติเชิงพื้นที่โดยใช้วิธีการภูมิสถิติ (Spatial Statistics)

(4) วิเคราะห์คุณลักษณะความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของการกระจุกตัวและกระจายตัวของข้อมูลที่จัดทำ โดยใช้วิธีการภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics)

(5) เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จัดทำ ผ่านเว็บไซต์ของคลัสเตอร์วิจัยฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดในการใช้ข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศในการวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำในกรณีของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 10,234 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 918 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th