โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240015
ชื่อโครงการ : ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย: นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ
  Spatial Inequality in Active Ageing in Thailand: Implications on the Effectiveness of Ageing Policies
หัวหน้าโครงการ : เอื้อมพร พิชัยสนิธ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. คำนวณ และวิเคราะห์ ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย โดยอาศัยข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2550 2554 และ 2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเอกสารข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. วิเคราะห์พลวัต และปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อความเหลื่อมล้ำด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทยโดยข้อมูลทุติยภูมิ และการลงสำรวจสภาวะแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่มีข้อสังเกตเด่นชัดจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

3. แสดงช่องว่างทางนโยบายเชิงพื้นที่ (spatial policy gap) เจาะจงในบางพื้นที่ และเสนอแนวนโยบายส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากข้อค้นพบของงานวิจัย
สถิติการเปิดชม : 283 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th