โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RMU4980020
ชื่อโครงการ : การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่อันประกอบด้วย Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas) และ Dimethyl Ether (DME) จากวัตถุดิบประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
  Productions of alternative fuels including Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), Synthesis gas, and Dimethyl Ether (DME) from available feedstock in Thailand
หัวหน้าโครงการ : นวดล เหล่าศิริพจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นวดล เหล่าศิริพจน์
หัวหน้าโครงการ
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรวรรณ สุทธิศรีปก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมิตรา จรสโรจน์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ก.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสังเคราะห์ และใช้เชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และนำมาซึ่งการลดการพึ่งพาเทคโนโลยี หรือการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในอนาคต ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ

2. เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย

3. เพื่อสร้างบัณฑิตในสายงานวิจัยเชื้อเพลิง รวมทั้งนักวิจัยด้านเชื้อเพลิงของประเทศในอนาคต

4. ตีพิมพ์ผลงานที่ได้รับในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ค้นพบจากงานวิจัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากประเทศทั่วโลกมากขึ้น

5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางงานวิจัยระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยในประเทศ ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และความร่วมมือทางงานวิจัยระหว่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 1,164 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 383 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th