โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA4780012
ชื่อโครงการ : การวิจัยเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่างบางสมการและการวิจัยการดึงดูดของสมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นบางสมการ
  Research on Asymptotic Stability of Certain Differential and Difference Equations and Attractivity of Certain Nonlinear Difference Equations
หัวหน้าโครงการ : ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อหาเงื่อนไขที่เพียงพอของการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับ (Asymptotic stability) ของสมการเชิงอนุพันธ์บางสมการ

2.2 เพื่อหาเงื่อนไขที่เพียงพอของการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับ (Asymptotic stability) ของสมการเชิงผลต่างบางสมการ

2.3 เพื่อหาเงื่อนไขที่เพียงพอของการเป็นจุดดึงดูดวงกว้าง (Global attractivity) ของจุดสมดุล (Equilibrium point) ของ

สมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นบางสมการ

2.4 เป็นการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่คือนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

โดยเฉพาะในหัวข้อ Stability analysis

สถิติการเปิดชม : 1,122 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th