โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4280003
ชื่อโครงการ : เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทอื่น
  CHEMISTRY AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF NATURAL PEST CONTROL AGENTS AND OTHER NATURAL PRODUCTS
หัวหน้าโครงการ : อภิชาต สุขสำราญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาต สุขสำราญ
หัวหน้าโครงการ
สุภาวดี พรหมจินดา
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทิพวรรณ จูประจบ
ผู้ช่วยนักวิจัย
จิราพร ชูเนตร
ผู้ช่วยนักวิจัย
เสาวณีย์ คำพันธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อรุณ จันทร์คำ
ผู้ช่วยนักวิจัย
เนาวรัตน์ รัตนบุรี
ผู้ช่วยนักวิจัย
นุชนาฏ ผลเกิด
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิทักษ์ นาสมใจ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิภา ทัพเชียงใหม่
ผู้ช่วยนักวิจัย
นรินทร์ กิตติภาณุมาศ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ณัฐพล จำเดิม
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมเกียรติ กองคุณ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชนะ สิริการ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
ผู้ช่วยนักวิจัย
อภิญญา โชติพงษ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ถนัด ธนฉัตรชัยรัตนะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
อาภรณ์ ช่วยนุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมยศ สุทธิไวยกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเดช กนกเมธากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรไท สุขเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บดินทร์ ชิตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกษม สร้อยทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิติมา รุกขไชยศิริกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
Rene Lafont
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสกัดแยก หาสูตรโครงสร้าง และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเอคไดสเตียรอยด์ที่ได้จากธรรมชาติ

2. เพื่อสังเคราะห์เอคไดสเตียรอยด์โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชัน และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเอคไดสเตียรอยด์ที่สังเคราะห์ได้

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของเอคไดสเตียรอยด์ทั้งที่ได้จากธรรมชาติและที่สังเคราะห์ได้

4. เพื่อสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับยั้งเอคไดสเตียรอยด์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับยั้งเอคไดสเตียรอยด์

5. เพื่อสกัดแยก หาสูตรโครงสร้าง และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาติ

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาติและที่ได้จากการสังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับศัตรูพืชบางชนิดในแง่ของนิเวศวิทยาเคมี

8. เพื่อสกัดแยก หาสูตรโครงสร้าง และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพด้านอื่น ๆ นอกจากการควบคุมศัตรูพืช

สถิติการเปิดชม : 1,451 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th