โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4380001
ชื่อโครงการ : ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร
  Quantum Beams and Matter
หัวหน้าโครงการ : ถิรพัฒน์ วิลัยทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
หัวหน้าโครงการ
นงลักษณ์ ทองนพรัตน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
เยาวเรศ เขียวมุ่ย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ไพรัช รามเนตร
ผู้ช่วยนักวิจัย
พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชุติมันต์ จันทร์เมือง
ผู้ช่วยนักวิจัย
บัญญัติ เล็กประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ฉัตรชัย เครืออินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมวัน ชุมพงษ์พันธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุรเชษฐ์ แสนซุ้ง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุวิชา รัตนรินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธนา ยีรัมย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สาคร ริมแจ่ม
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิมพ์พร จันทร์ผง
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธีรศักดิ์ คำวรรณะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
นิติศักดิ์ ปาสาจะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมใจ ชื่นเจริญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
คมฤทธิ์ วัฒนวาที
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทรงวุฒิ นิรัญศิลป์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปิยะ ผ่านศึก
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศักดิ์ชัย อ่ำแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
โฉม ทองเหลื่อม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปถม วิชัยศิริมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราเชนทร์ เจริญนุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญชัย เดชธรรมรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไมเคิล โรดส์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตลดา ทองใบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศักดิ์ แดงดิ๊บ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมัทนา ธารารักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุสุมาลย์ เดชธรรมรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสวต อินทรศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดุษฎี สุวรรณขจร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นวลวรรณ สงวนศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยู เหลียงเติ้ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศร สิงขรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นรา จิรภัทรพิมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดมรัตน์ ทิพวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุพร สายสุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
F. Schalachoter
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพล พรสวัสดิ์ชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีณัน บัณฑิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
มิญช์ เมธีสุวกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประดุง สวนพุฒ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรวรรณ บุญญวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนกพร ไชยวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
J. Crawford
ที่ปรึกษา
H. Wiedemann
ที่ปรึกษา
I. G. Brown
ที่ปรึกษา
A. Takahashi
ที่ปรึกษา
G. Possnart
ที่ปรึกษา
W. Hoffmann
ที่ปรึกษา
J. Engemann
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากลไกพื้นฐานของปฏิกิริยาระหว่างไอออนพลังงานต่ำกับผนังเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อการส่งถ่ายโมเลกุลขนาดใหญ่

2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์ธาตุที่บริเวณพื้นผิววัสดุ โดยการวัดสเปคตรัมของไอออนที่กระเจิงย้อนหลังด้วยเทคนิค time-of-flight

3. เพื่อศึกษาขีดจำกัดของการลดขนาดความแคบของห้วงอิเล็กตรอนและติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์
สถิติการเปิดชม : 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th