โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4380011
ชื่อโครงการ : การวางแผนชีวิตของเกษตรกรไทย ผู้ประยุกต์ใช้ “ทฤษฎีใหม่”
  For Those who Follow: Multiperiod Production-Consumption Decisions of Thai Farmers who Apply the “New Theory
หัวหน้าโครงการ : อัญญา ขันธวิทย์
ทีมวิจัย :
อัญญา ขันธวิทย์
หัวหน้าโครงการ
ณัฐชัย บุณยะประภัศร
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปริยดา ศรีโสภิตสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิรุณา พลศิริ (ไบโลวัส)
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วรนุช คงธนาคมธัญกิจ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ประไพรัตน์ วุฒิเจริญวงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิมุต วานิชเจริญธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพลินพิศ รังสิวัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชิต อัคราทิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภชัย ศรีสุชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาณัติ ลีมัคเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
มโนชัย สุดจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยงยุทธ โกวิทยากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุพนา วิวัฒนากันตัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พูมใจ นาคสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษฎา เสกตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิระศักดิ์ พูนผล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและระบุแผนการดำเนินชีวิตของเกษตรกรด้านการผลิต การบริโภค การออม และการสะสมความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสนอแก่เกษตรกรผู้ประยุกต์ใช้ "ทฤษฎีใหม่" ส่วนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติที่พัฒนาได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรไทย เพื่อช่วยแนะนำสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาหนี้สูญ และเพื่อแนะนำวิธีการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดทุนให้แก่ผู้มีเงินออม
สถิติการเปิดชม : 1,145 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 200 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th