โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4380012
ชื่อโครงการ : เทคโนโลยีการอบแห้ง
  Drying Technology
หัวหน้าโครงการ : สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วรวิทย์ กรัยวนิชย์กุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปรีดา ปรากฏมาก
ผู้ช่วยนักวิจัย
อธิคม จิรจินดาเลิศ
ผู้ช่วยนักวิจัย
รัฐพร บัวขม
ผู้ช่วยนักวิจัย
รติยา สุวพานิชชยานันท์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อุบลวรรณ ชนะภัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุทธิศักดิ์ แก้วนก
ผู้ช่วยนักวิจัย
พยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปาวีณา ปรัชญาวมิน
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศรีมา แจ้คำ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปกรณ์ เหลืองมาลาวัฒน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุนียพร พรหมดวง
ผู้ช่วยนักวิจัย
เชษฐ์ โชติบุญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิมพร แจ้งพลอย
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุทธินี วานิชสำราญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
เฉลิมพร เอี่ยมมิ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ณรงค์ศักดิ์ แก้วนิล
ผู้ช่วยนักวิจัย
อัญชนา เตชะประสาร
ผู้ช่วยนักวิจัย
สามารถ เรืองณรงค์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พรปัญญา ขันติไพบูลย์กุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
เอกภูมิ บุญธรรม
ผู้ช่วยนักวิจัย
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
ผู้ช่วยนักวิจัย
โชคชัย อนามธวัช
ผู้ช่วยนักวิจัย
สาณิฐ อัตถศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
กรกช ภู่ไพบูลย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
เอกรินทร์ โบษกรนัฏ
ผู้ช่วยนักวิจัย
กังสดาล สกุลพงศ์มาลี
ผู้ช่วยนักวิจัย
วทัญญู ชัยวัฒน์พงศกร
ผู้ช่วยนักวิจัย
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
ผู้ช่วยนักวิจัย
กิตติ สถาพรประสาธน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ยุวนารี นามสงวน
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุภวรรณ ฎิระวณิชกุลย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
กริช เจียมจิโรจน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
เกษมสุข เอื้อบุณยะนันท์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สำราญ ทิช่างทอง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุเมธ รุจินินนาท
ผู้ช่วยนักวิจัย
ขุนพล สังข์อารียกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ผู้ช่วยนักวิจัย
กษมา ศิริสมบูรณ์ (เจนวิจิตรสกุล)
ผู้ช่วยนักวิจัย
ยุวดี เรืองเดช
ผู้ช่วยนักวิจัย
ดลฤดี ใจสุทธิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อิศเรศ ธุชกัลยา
ผู้ช่วยนักวิจัย
คงศักดิ์ ชินนาบุญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทวีชัย วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อาทิตย์ ไชยอรนันท์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อารีย์ อัจฉริยะวิริยะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
อาทิตย์ โคตรสาร
ผู้ช่วยนักวิจัย
วุฒิทัต ตันติเวสส
ผู้ช่วยนักวิจัย
นเรศ มีโส
ผู้ช่วยนักวิจัย
ณัฐพล ภูมิสะอาด
ผู้ช่วยนักวิจัย
วทัญญู รอดประพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
อดิศักด์ นาถกรณกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ เวชกามา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชิต เทอดโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วารุณี เตีย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐานิตย์ เมธิยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิจัยของกลุ่มนักวิจัยในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแห้ง โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับความสามารถให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการอบแห้งที่เน้นได้แก่ การอบแห้งเมล็ดพืชและอาหารโดยเทคนิคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการนำผลงานไปผลิตขายและใช้งานในภาคอุตสาหกรรมด้วย
สถิติการเปิดชม : 3,560 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,758 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th