โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4580002
ชื่อโครงการ : เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทอื่น
  Chemistry and Biological Activities of Natural Pest Control Agents and Other Natural Products
หัวหน้าโครงการ : อภิชาต สุขสำราญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาต สุขสำราญ
หัวหน้าโครงการ
ชัชวาลย์ ช่างทำ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ถนัด ธนฉัตรชัยรัตนะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิระ อิสโร
ผู้ช่วยนักวิจัย
มงคล บัวใหญ่รักษา
ผู้ช่วยนักวิจัย
ถิรดา ประจวบสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
อาภรณ์ ช่วยนุกูล
ผู้ช่วยนักวิจัย
นุสรา มูหะหมัด
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชนะ สิริการ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทิพวรรณ จูประจบ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุภาวดี พรหมจินดา
ผู้ช่วยนักวิจัย
บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรไท สุขเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บดินทร์ ชิตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริสรา สุวรรณโภชน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิติมา รุกขไชยศิริกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นันทนา อรุณฤกษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนิตย์ สุขสำราญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเกียรติ กองคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวณีย์ คำพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมเดช กนกเมธากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : General objectives

1) To carry out the proposed projects as stipulated.

2) To publish research results international peer-reviewed journals.

3) To strengthen the research team that has already been established during the first TRF Senior Research Scholar Programme (1992-2002) and the new collaborators to be recruited for this Programme.

4) To train and produce research scientists for the future.

Specific objectives

To carry out the research work as mentioned in each of the sub-projects.

สถิติการเปิดชม : 1,653 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 140 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th