โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4580014
ชื่อโครงการ : โครงสร้างและพลวัตทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
  structure and Dynamics of captial in post-ctisis Thailand
หัวหน้าโครงการ : ผาสุก พงษ์ไพจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ผาสุก พงษ์ไพจิตร
หัวหน้าโครงการ
นวลน้อย ตรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภวิดา ปานะนนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุลีมาน วงศ์เทพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณีมัย ทองอยู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
เวียงรัฐ เนติโพธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เนตรนภา ไวเลิศศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พอพันธ์ อุยยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สักกรินทร์ นิยมศิลป์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพนันท์ วรรณเทพสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ส.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : คณะวิจัยคิดโครงการวิจัย เรื่อง "โครงสร้างและพลวัตของทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ" โดยมีจุดประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ศึกษาให้ทราบโครงสร้างของความเป็นเจ้าของธุรกิจสำคัญ ๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์หลัก ในบรรดาตระกูลนักธุรกิจสำคัญ และในกลุ่มบรรษัทข้ามชาติช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ และการปรับตัวในช่วงเศรษฐกิจฟื้นฟูและเศรษฐกิจวิกฤต (2) ศึกษาเครือข่ายความสัมพันธ์เกี่ยวโยงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในบรรดากลุ่มทุนหลักที่ยังอยู่ กลุ่มทุนกลุ่มใหญ่ และกลุ่มบรรษัทข้ามชาติ และ (3) ศึกษาบริบทของสถาบันนานาชาติซึ่งมีผลส่งต่อถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการที่กล่าวมาข้างต้น และต่ออนาคตสังคมไทย
สถิติการเปิดชม : 3,076 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 479 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th