โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5080005
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์
  Innovative Research on Anti-AIDS Drug Discovery
หัวหน้าโครงการ : สุภา หารหนองบัว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุภา หารหนองบัว
หัวหน้าโครงการ
เพ็ญศรี ศรีวับ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วราภรณ์ จังธนสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิจัย
อรดี พันธุ์กว้าง
ผู้ช่วยนักวิจัย
กันต์ ศิลปสิทธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิชนี มีโต
ผู้ช่วยนักวิจัย
พรพิมล ไมตรัตน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ดารินี แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยนักวิจัย
พรทิพย์ บุญศรี
ผู้ช่วยนักวิจัย
พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผู้ช่วยนักวิจัย
อภิพล ภิริยะกากูล
ผู้ช่วยนักวิจัย
รัตน์สุภา ธรรมมาภรณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พงศ์เทพ ประจงทัศน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิชชา ตรีสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วราภรณ์ พาราสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
นลวัฒน์ บุญญาลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งทิวา ชิดทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจมาลย์ พูลมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลักขณา หล่อตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจนารถ สุวรรณรุจิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรมลล์ ไวลิขิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะยูโซ๊ะ กูโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงวุฒิ สุรมิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรพรรณ พึ่งโพธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิตินันท์ กาพย์เกิด (หมั่นหาผล)
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพรรณา เตชะสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1 Design of new potent inhibitors active against mutant HIV-1 RT by Analog-based (3D-QSAR)

2 Design of new potent inhibitors active against mutant HIV-1 RT by Protein-based; Virtual screening and de novo inhibitor design

3 Dvelopment of new molecular descriptors for HIV-1 RT inhibitors, focusing on the particular interaction of the inhibitor with enzyme binding site

4 Syntheses of new inhibitors according to proposals obtained from proper prediction models

5 Development of HIV-1 RT biological assays both enzyme assay and cell-based assay

6 Investigation on HIV-1 RT / inhibitor complex for explaining the mechanism and action of novel inhibitor and kinetics

7 Pharmacokinetic study for the novel inhibitors based on computational ADME/Tox prediction

สถิติการเปิดชม : 836 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 84 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th