โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5580004
ชื่อโครงการ : องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิต
  BASIC AND APPLIES KNOWLEDEGS OF PARASITIC DISEASES AND AGENTS
หัวหน้าโครงการ : วันชัย มาลีวงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันชัย มาลีวงษ์
หัวหน้าโครงการ
ปราณี ศรีราช
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
อรนุช แสนพูล
ผู้ช่วยนักวิจัย
อมรมาศ คงเกลี้ยง
ผู้ช่วยนักวิจัย
อมรรัตน์ เจือสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
ผู้ช่วยนักวิจัย
ลักษขณา สะเดา
ผู้ช่วยนักวิจัย
อิสระพงศ์ โพธิ์สุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
อรรถรัตน์ พัฒนวงศา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมจินตนา ทั่วทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิดารัตน์ บุญมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผิวพรรณ (อินต๊ะพันธุ์) มาลีวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยา อานามนารถ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ต้องจิตร ถันชมนาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
Yukifumi Nawa
นักวิจัยที่ปรึกษา
Yuzo Takahashi
นักวิจัยที่ปรึกษา
Yoon Kong
นักวิจัยที่ปรึกษา
Yamasaki Hiroshi
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 24 ส.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : โครงการย่อยที่ 1

(1) To study on distribution and diversity of medically important, lung fluke (Paragonimus spp.), from various regions of Thailand, using molecular data. (2) To analyze the sequence data of this parasite and create a phylogenetic tree in order to demonstrate the relationship of the lung fluke in Thailand and other species of the parasites from different countries, which have been reported in GenBank. (3) To demonstrate molecular applications in order to identify lung fluke.

โครงการย่อยที่ 2

(1) To study effect of albendazole for enhancement the sensitivity for diagnosis of human strongyloidiasis in immunocompromised patients. (2) To study the clinical features and epidemiological characteristics of intestinal capillariasis in Thailand. (3) To analyze effect of anthelminthic drug for stimulating the excretion of Capillaria parasites in stool specimens and enhances sensitivity for diagnosis of intestinal capillariasis. (4) To develop rapid serodiagnostic test for intestinal capillariasis by dot immunogold filtration assay (DIGFA). (5) To develop peptide-based ELISA for serodiagnosis of human paragonimiasis heterotremus. (6) To study the association between 3-dimentional angiography imaging in subarachnoids hemorrhage caused by gnathostomiasis. (7) To study immune responses in murine gnathostomiasis.

โครงการย่อยที่ 3

(1) To study molecular evidence and differentiation and detection of the medically important soil-transmitted helminthes from various regions of Thailand and Thai-Laos border. (2) To analyze the sequence data of these parasites and create a phylogenetic tree in order to demonstrate the relationship of each genus of these parasites in Thailand and other species of the parasites in each genus from different countries, which have been reported in GenBank. (3) To develop rapid molecular tests for detection of these helminthes.

โครงการย่อยที่ 4

(1) To study the prevalence of blood parasite infection in domestic dogs living in the provinces of Northeast Thailand using microscopic observation and real time PCR. (2) To study drug recipes of blood parasite treatment in domestic dogs naturally infected with blood parasite in field conditions. (3) To study ivermectin recipes of tick control in dogs in field conditions. (4) Development of rapid diagnostic tools for detection of blood parasites.

โครงการย่อยที่ 5

(1) Studies on comparative effect of deep water on survival of hookworm eggs and S. stercoralis rhabditiform larvae. (2) Studies on survival effect of hookworm eggs and S. stercoralis rhabditiform larvae in various stool dilutions. (3) Studies survival effect of infective stages of hookworm and S. stercoralis as well as the free-living worms in water.

สถิติการเปิดชม : 1,026 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 178 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th