โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG4850002
ชื่อโครงการ : งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3
  -
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
หัวหน้าโครงการ
กอบบุญ หล่อทองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : - เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการทำวิจัยและพัฒนา

- เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

- เพื่อพัฒนาการทำโครงงานปริญญาตรีในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นระบบแบบแผน เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการร่วมมือวิจัยและพัฒนา

- เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีทักษะในการทำงานวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมจริง

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยและพัฒนาที่ดีขึ้นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสัมผัสกับการวิจัยและพัฒนาภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะและความเชื่อมั่น

- เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรม มีขวัญและกำลังใจในการทำงานวิจัย

สถิติการเปิดชม : 1,571 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th