โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI62X0604
ชื่อโครงการ : กลไกการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการเฝ้าระวังติดตามการคอร์รัปชันโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 
หัวหน้าโครงการ : อภิสิทธิ์ ลัมยศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างกลไกการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน และความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ส.ต.ง. ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ร่วมมือกันปรึกษาหารือกัน เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและกลไกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ โดยเฉพาะธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วมและนิติธรรม

2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว การเรียนรู้ ตระหนักรู้ เรื่องธรรมาภิบาลและการลด/ป้องกันคอร์รัปชันในชุมชนท้องถิ่น ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

3. เพื่อนำเครื่องมือการทำงานที่พัฒนาโดยทีม SIAM LAB ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยากทำ ท้องถิ่นอยากแก้ และทีมวิจัยทำได้ ไปทดลองปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลและการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่

4. เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกัน ทั้งในรายพื้นที่ รายประเด็น เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นชุดความรู้ท้องถิ่นด้านกลไกการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันในระดับพื้นที่
สถิติการเปิดชม : 296 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th