โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : TRG5780103
ชื่อโครงการ : บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอในการควบคุมภาวะ oxidative stress ในกลุ่มโรค hemolytic anemia
  Role of miRNA regulates oxidative stress in hemolytic anemia
หัวหน้าโครงการ : ขนิษฐา หมื่นหนู (ศรีนวล)
ทีมวิจัย :
ขนิษฐา หมื่นหนู (ศรีนวล)
หัวหน้าโครงการ
สุทัศน์ ฟู่เจริญ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มิ.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อวิเคราะห์การแสดงออกของ miRNA ในการควบคุมภาวะ oxidative stress ในกลุ่มโรค hemolytic anemia

2 เพื่อศึกษาการทำงานของ miRNA และ mRNA เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภาวะ oxidative stress ในกลุ่มโรค hemolytic anemia

3 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง miRNA และพยาธิสภาพของกลุ่มโรค hemolytic anemia สำหรับเป็น genetic modifiers

สถิติการเปิดชม : 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th