รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG47N0007
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องวัฒนธรรมชุมชนบ้านโคกขวางและบ้านคลองคตสำหรับโรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 
หัวหน้าโครงการ : นางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี
ทีมวิจัย :
ทิพวรรณ์ จันทรสุกรี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารวบรวมวัฒนธรรมชุมชนของบ้านคลองคต และบ้านโคกขวาง รวมถึงวิเคราะห์วัฒนธรรมที่มีในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

3. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้วัฒนธรรมในชุมชนผสมผสานเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 552 ครั้ง
ชุดประเด็น : การศึกษากับชุมชน (237 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 45 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400