โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG43N0013
ชื่อโครงการ : การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด
  MARKETING CHANNEL DEVELOPMENT FOR DAIRY PRODUCT OF CHAIPRAKARN AGRICULTURAL COOPERATIVE
หัวหน้าโครงการ : รศ.นภาพร ณ เชียงใหม่
ทีมวิจัย :
นภาพร ณ เชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ
เรนัส เสริมบุญสร้าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นฤมล กิมภากรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิรงรอง กลันทะกะสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจรรย์พินธ์ สิทธิวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของอุปสงค์ และ อุปทานในตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของช่องทางในการเลือกซื้อและจัดจำหน่าย รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ ในเขตอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

4. เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายนมสดพร้อมดื่มให้แก่ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการในเบื้องต้นโดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบไปด้วย

5. เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้แก่สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ

6. เพื่อพัฒนาการยอมรับและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของชุมชนท้องถิ่นในเขตอำเภอไชยปราการ
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 2,193 ครั้ง
ชุดประเด็น : การพัฒนาการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ (7 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 319 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th