รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG51S0028
ชื่อโครงการ : กระบวนการการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
หัวหน้าโครงการ : นางราตรี ปักษี
ทีมวิจัย :
ราตรี ปักษี
หัวหน้าโครงการ
ราชัน เทศนอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวาท เทพสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนัน สัณห์พาณิชกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุชิต เทศนอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
องอาจ ภัทรดำรงเกียรติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สามารถ หลงหลำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัชชัย เจริญฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปลอบ เทศนอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดุลย์ เจริญฤทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบัตร หูดัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สวาท หลงกลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัชภูมิ เทศนอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรียา เพชรอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมโชค เทศนอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและศึกษาเปรียบเทียบคดีในพื้นที่ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

2. เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของรัฐ

3. เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรม และชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 714 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (263 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 53 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400