โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54N0001
ชื่อโครงการ : การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1
 
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ทีมวิจัย :
เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
หัวหน้าโครงการ
ธนันญา ฉลาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรชนก ปานสวี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมรา จันฑะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรศรี รัตนราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธยา ภูมิระวิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศรี สุขอุบล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารีรัตน์ ซ่านฮู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาดา ผลพุฒ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติมา รอดสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนงค์ วรรณทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพล สุขสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิมล วิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พร ธานีครุฑ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สนาน วิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนัส พัฒนสถิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิระ พัฒมงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประวิทย์ หิ้นเตี้ยน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูสิน สุขสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวี หิ้นเตี้ยน
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนัส หิ้นเตี้ยน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ใย วรรณทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนากร กระออมกลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไชยวัฒน์ อัตกลับ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จักรี โพธิจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนัส เย็นบางสพาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์สวัสดิ์ ครองไตรเวทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัช ทิพย์แสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิทักษ์ ธเนศถาวรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำพล ธานีครุฑ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิจิตร พันธ์พืช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวี รอดรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนาจ รักษาพล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลดรงค์ ทองสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตศักดิ์ พุฒจร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา และกำหนดวิธีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ทางการท่องเที่ยว ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. เพื่อประเมินผลกระทบ/ ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านท่องเที่ยวในสภาวการณ์ปัจจุบัน (ด้านนิเวศ ด้านกายภาพ ด
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 1,047 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (140 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 285 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th