โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54N0012
ชื่อโครงการ : กลไกการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : นายเดชา เตมิยะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เดชา เตมิยะ
หัวหน้าโครงการ
จะอื่อ จะลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมจิต วงค์แสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฟูบู ลีแส
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดุลย์ จิราเมธีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ต่วน บุตธินันชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาลินี เตมิยะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิดาภา จิราเมธีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์ฟอง สลีสองสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุตร เตมิยะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญชม ดีน้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญเลิศ ดีน้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีชัย ดีน้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฟองคำ แซ่วอ
ที่ปรึกษา
สุวรรณ์ ชอบธรรม
ที่ปรึกษา
วิไลวัลณ์ สุดาทิพย์
ที่ปรึกษา
ดุสิต ประภาเลิศ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อค้นหากลไกการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนโป่งน้ำร้อน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งระดับชุมชนและระดับหน่วยงาน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 677 ครั้ง
ชุดประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (141 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 178 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th