โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54N0018
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของเยาวชนบ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 
หัวหน้าโครงการ : นายทรงศักดิ์ แก้วมูล
ทีมวิจัย :
มานพ ภัคเนียรนาท
หัวหน้าโครงการ
ฟองจันทร์ พุทธสาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายสุนีย์ สุภาจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชไมพร แผ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพร อินทราภัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำพร พรมเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายใจ ยอดเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธิมา ขนุนทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบญจวรรณ ศิวายพราหมณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเพ็ญ มุตต๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบญจรพร สุขร่องช้าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดา แผ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพิ่มศักดิ์ จินะการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
องอาจ แก้วมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงศักดิ์ แก้วมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนาจ ปัญจมิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ท่น วรรณมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประพันธ์ จินะการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสน่ห์ แผ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นำชัย บุญเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาธิต อินปั๋น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผดุง ตรีราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภัย สุวรรณกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มงคล แผ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างแนวทางการจัดการความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกันที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตร่วมกับคนในชุมชน

2. เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน

3. เพื่อเชื่อมโยงระบบความสั
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 526 ครั้ง
ชุดประเด็น : การศึกษากับชุมชน (221 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 123 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th