รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54S0024
ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี : ศึกษากรณีการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
หัวหน้าโครงการ : นายมูหามะสุกรี มะสะนิง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มูหามะสุกรี มะสะนิง
หัวหน้าโครงการ
ซาปียะห์ ยูโซะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุษา หมีทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นูรีดา ยูโซ๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฟาดีละห์ สะอะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มารียะห์ อุเซ็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาเซม เจะปูเต๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
หาดือ ลาเต๊ะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดอเลาะ สะอะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รอนิง ลาเตะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดรุณ ชุมนิรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยูโซะ สมาแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อับดุลรอฟา เจะนิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจมิน ยูโซะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจะและ สะอะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
หามะ อุเซ็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยะหยา สาแม
นักวิจัยร่วมโครงการ
รอเซะ นุ้ยประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจะนิ เจะนิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะรูดี อาแว
นักวิจัยร่วมโครงการ
มะรอบี เจ๊ะมะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาและ เจะนิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจะรานิง มะลาลม
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุซยี มะสะนิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฟารีดา สะมะแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มูหามะสุการี เจะอามะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาถึงวิธีคิดและวิธีการจัดการของชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3.2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนระหว่างคนต่างช่วงอายุในประเด็นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเผชิญหน้ากับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3.2 เพื่อสร้างความรู้ให้กับสาธารณะในประเด็นด้านวิธีคิดและวิธีการจัดการเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การร่วมกันเรียนรู้และปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อไปรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 946 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 12 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400