รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG54S0038
ชื่อโครงการ : กระบวนการเรียนรู้การปกป้องสิทธิและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินของชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
หัวหน้าโครงการ : นางราตรี ปักษี
ทีมวิจัย :
ราตรี ปักษี
หัวหน้าโครงการ
วิริญา เจะสา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ซานารี ดุลยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรียา เพชรอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สามารถ หลงหลำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนัน สัณห์พาณิชกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
องอาจ ภัทรดำรงเกียรติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา ไชยมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพ เทศนอก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนาจ จิตรหลัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนุพงษ์ ภัทรดำรงเกียรติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิติกร เสียมไหม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบัตร หูดัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การปกป้องสิทธิและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินของตำบลเกาะสุกรผ่านกระบวนการการจัดการข้อมูลทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนิติศาสตร์ ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อยกระดับ/ต่อยอดการทำงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

3. เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่างๆ มาจัดทำแผนเชิงแก้ไขและป้องกันปัญหาในชุมชน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 586 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (263 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 87 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400