รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58S0024
ชื่อโครงการ : ศึกษาปรากฏการณ์การอพยพของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายมูหามะสุกรี มะสะนิง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการอพยพไปหางานทำที่ประเทศมาเลเซียของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี

3.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการการอพยพไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

3.3 เพื่อนำผลการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดการอพยพในข้อที่ 1และพัฒนาการการอพยพไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในข้อที่ 2 มาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีในอนาคต

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 528 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (548 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 50 ครั้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400