โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธเธฒเธฃเธ—เนˆเธญเธ‡เน€เธ—เธตเนˆเธขเธง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (3)
การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146)
การท่องเที่ยวชุมชน (5)
นโยบายและแผนการท่องเที่ยว (10)
อื่นๆ (การท่องเที่ยว) (105)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธเธฒเธฃเธ—เนˆเธญเธ‡เน€เธ—เธตเนˆเธขเธง ทั้งหมด 269 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการบริการสปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ณารีญา วีระกิจ, 2559
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต
พัชรี ตั้งตระกูล, 2559
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (สถาปัตยกรรม) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนา
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, 2559
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ดวงพร อ่อนหวาน, 2559
การพัฒนาและยกระดับทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับมาตรฐานอาเซียน
นิรมิต คุณานุวัฒน์, 2559
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ: นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ชัยรัตน์ จุสปาโล, 2559
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทบุรี
ธงชัย ศรีเบญจโชติ, 2559
กลยุทธ์การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างมะพร้าวสมุยกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นนทิภัค เพียรโรจน์, 2559
การพัฒนารูปแบบการเป็นท่าเรือสำราญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันของไทย
อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2559
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน (ปีที่2: ผลกระทบจากการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย)
อัครพงศ์ อั้นทอง, 2559
การกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข, 2559
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ เขตของไทย
แสงแข บุญศิริ, 2559
การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ "แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
พรรณี สวนเพลง, 2559
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม
ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2559
การศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร
ยอดชาย เตียเปิ้น, 2559
การพัฒนากิจกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภาสิณี วรชนะนันท์, 2558
การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
แสงสรรค์ ภูมิสถาน, 2558
แนวทางการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
ราณี อิสิชัยกุล, 2558
การศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทย
ยุรพร ศุทธรัตน์, 2558
แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จุฑามาศ วิศาลสิงห์, 2558

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธเธฒเธฃเธ—เนˆเธญเธ‡เน€เธ—เธตเนˆเธขเธง ทั้งหมด 269  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 14
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th