โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
อื่นๅ (229)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ทั้งหมด 227 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
นราพงศ์ ศรีวิศาล, 2559
การใช้สื่อ PODCAST และรายการ WITCAST เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว.ออกสู่ประชาชนผู้ใฝ่รู้ทั่วไป
แทนไท ประเสริฐกุล, 2559
การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น
นฤมล นิราทร, 2559
การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้
มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, 2559
ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2558
การจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม เมืองหน้าด่าน : เมืองกาญจนบุรี(เก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
พรจิต พีระพัฒนกุล, 2558
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสถาบันการศึกษา
จุมพฏ กาญจนกำธร, 2558
ชุดประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย
อภิชัย พันธเสน, 2558
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง (พฤฒพลังลำปาง)
สุดา เนตรสว่าง, 2558
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงด้านการเกษตรและบทบาทของหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการคุ้มครองเกษตรกร
กนิช บุณยัษฐิติ, 2558
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการยกระดับแรงงานฝีมือและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อภิชัย พันธเสน, 2558
ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
วีระชาติ กิเลนทอง, 2558
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามาลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มูนีเร๊าะ ผดุง, 2558
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และชุมชนบนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นันธิดา จันทรางศุ, 2558
การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย
เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี, 2558
การพัฒนาการวิจัยเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาเชิงพื้นที่โดยใช้นวัตกรรม 4R
สุมาลี ตั้งประดับกุล, 2558
ประมวลองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, 2558
การพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวคิดการศึกษายุค 3.0 ในห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
เนาวนิตย์ สงคราม, 2558
การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย
ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2558
การศึกษาการมีส่วนร่วมของมวลชนในการลดอาชญากรรม: วิธีคิดและ ยุทธศาสตร์ในการทำงานลดอาชญากรรมร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชน
โกสินทร์ หินเธาว์, 2558

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ทั้งหมด 227  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 12
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th