โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
อื่นๅ (296)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ทั้งหมด 294 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและด้านอื่น ๆ : ผลิตภัณฑ์น้ำแตงโมพร้อมดื่มสู่เชิงพาณิชย์
ดารารัตน์ รัชดานุรักษ์, 2560
การจัดทำแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขาหมูพะโล้พร้อมทานและผลิตภัณฑ์บักกุ๊ดเต๋หมูพร้อมทานแบบบรรจุซองรีทอร์ตเพาซ์
ศศิวิมล สุขบท, 2560
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการผลิตแผ่นฟิล์มกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์, 2560
ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
วีระชาติ กิเลนทอง, 2560
แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการเฝ้าระวังติดตามการคอร์รัปชันโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
อภิสิทธิ์ ลัมยศ, 2560
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์, 2560
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อมรรัตน์ กุลสุจริต, 2560
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิต อินณวงศ์, 2560
การศึกษาศักยภาพด้านการตลาด สำหรับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : แป้งแต่งหน้าจากผงไหมไทย
ปภัศร ชัยวัฒน์, 2560
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเครื่องดื่มเพปไทด์สกัดจากเห็ดลมที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ไพรินทร์ ชลไพศาล, 2560
การศึกษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบำบัดขยะอินทรีย์แบบ 2 in 1 ในเชิงพาณิชย์
คมวิทย์ ศิริธร, 2560
การเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื้นที่ภาคใต้เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์, 2560
โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program: sQip) ระยะที่ 1
ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์, 2560
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณัฐกร โต๊ะสิงห์, 2560
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมตลาดทางเลือกของเครือข่ายอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์, 2559
การสร้างนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นในการเผยแพร่แผนชุมชน เพื่อธำรงรักษาป่าชายเลนชุมชนตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา
เจริญเนตร แสงดวงแข, 2559
การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย: กรณีการจัดทำแผนน้ำแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, 2559
การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง
พัชรา เอี่ยมกิจการ, 2559
โครงการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ณัฐา ฉางชูโต, 2559
ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
สมบัติ ศกุนตะเสฐียร, 2559

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ทั้งหมด 294  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 15
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th