โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
อื่นๅ (273)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ทั้งหมด 271 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์, 2560
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิต อินณวงศ์, 2560
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณัฐกร โต๊ะสิงห์, 2560
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคมและจัดทำกรณีศึกษานำร่อง
สฤณี อาชวานันทกุล, 2559
บทบาทองค์กรภาคประชาชนในการสร้างเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่น กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ
นพรัตน์ พาทีทิน , 2559
การผลิตรายการโทรทัศน์ แนวสารคดีชีวิตและผลงานนักวิจัย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ (ประจำปี 2560)
ลักษณา จีระจันทร์, 2559
การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย : สถานการณ์ และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น
นฤมล นิราทร, 2559
การปฏิรูประบบงบประมาณเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับการดำเนินนโยบายกึ่งการคลัง
ภาวิน ศิริประภานุกูล, 2559
การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้
มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์, 2559
การใช้สื่อ PODCAST และรายการ WITCAST เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว.ออกสู่ประชาชนผู้ใฝ่รู้ทั่วไป
แทนไท ประเสริฐกุล, 2559
ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
นราพงศ์ ศรีวิศาล, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยการพัฒนาระบบการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ , 2559
บทบาทหน้าที่ การธำรงรักษา และการขยายผลการทำงานของเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ศึกษากรณีชุมชนบ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทิพย์พธู กฤษสุนทร, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยรูปแบบสื่อการสอนที่มีการใช้หลักเสียงบรรยายภาพของครูโรงเรียนสอนคนตาบอด
กุลนารี เสือโรจน์, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการเกษตรไร้สารเคมีเพื่อขยายผลผ่านกระบวนการสื่อสารกรณีศึกษา: การขยายผลกับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจการเกษตรไร้สารเคมีบ้านหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการสื่อสารภูมิปัญญาและสร้างอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น: กรณีศึกษาบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ณฐมน บัวพรมมี, 2559
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การรับรู้ของสาธารณะชนผ่านงานเขียนสารคดี
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, 2559
การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเทียบโอนไปสู่การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
อภิชัย พันธเสน, 2559
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร: กรณีศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารของเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ
อภินันท์ ธรรมเสนา, 2559
การสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชนและพื้นที่: การสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
รัตติกาล เจนจัด, 2559

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ทั้งหมด 271  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 14
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th