โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  องค์ความรู้ใหม่ > กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 244 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การประเมินความหลาหลายพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตเนื้อและคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมืองไทย
สจี กัณหาเรียง, 2558
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและเสถียรภาพจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุพันธ์เอสเทอร์ของไฟโตสเตอรอลและกรดไขมันในระบบจำลองและระบบอาหารประเภทไขมัน
วรวรรณ พันพิพัฒน์, 2557
การศึกษาโรคราดำของไม้ผลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
พุทธรักษ์ ชมนันติ, 2557
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกร ภาคกลางของประเทศไทย
ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ, 2557
การศึกษาระดับตัววัดผลทางชีวภาพโรคหัวใจในสุนัขที่ได้รับการรักษาด้วยยาดอกโซรูบิซิน
สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์, 2557
การปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากชานอ้อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อการปรับปรุงนิเวศวิทยารูเมนและกระบวนการหมักของกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยงเอื้อง
นิราวรรณ อนันตสุข, 2557
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย
เฉลิมพล สุวรรณภักดี, 2557
การศึกษาความสามารถของไลโพโพลีแซคคาไรด์จากแบคทีเรียเพื่อเพิ่มอัตรารอดของกุ้งกุลาดำและการนำเทคนิคอะเรย์มาประยุกต์ใช้เพื่อวัดภูมิคุ้มกันกุ้ง
วณิลดา รุ่งรัศมี, 2557
อิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อการผลิตข้าวไร่และอ้อย ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตอ้อย
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, 2557
ระบบกำจัดฟอสฟอรัสแบบใช้แสงโดยไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์กลายแบบเส้นสาย
สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย, 2557
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 244 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 25
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th