E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 

  องค์ความรู้ใหม่ > กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 213 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน stearoyl-CoA desaturase (SCD) และความสัมพันธ์ระหว่างยีนดังกล่าวกับปริมาณโคเลสเตอรอล และลักษณะการเจริญเติบโตก่อนหย่านมในแพะเนื้อในภาคใต้ของประเทศไทย
ชินา สุภากรณ์, 2556
สมบัติทางเคมีเชิงกายภาพและความคงตัวของแซนโทนที่กักเก็บในโครงสร้างสารชีวภาพที่ผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
ณัฏฐิกา ศิลาลาย, 2556
การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ
นาวี กังวาลย์  , 2556
การศึกษาการควบคุมในระดับ transcription ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของ รากมันสำปะหลังเมื่อปลูกในช่วงฤดูที่แตกต่างกัน
ตรีนุช สายทอง, 2556
การแยกเพศตัวอสุจิของสุกรโดยใช้โพลีโคนอลแอนติบอดี้จำเพาะต่อแอนติเจนที่จำเพาะกับผนังเซลล์ตัวอสุจิ
เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน, 2555
การศึกษาการแสดงออกของยีนและการประเมินเครื่องหมายโมเลกุลที่มีผลต่อปริมาณสารปลดปล่อยไซยาไนด์ในรากมันสำปะหลัง
สุขุมาล หวานแก้ว, 2555
ผลของระดับสารผสมยูเรีย-แคลเซียมในอาหารก้อนคุณภาพสูง ต่อการกินได้ การย่อยได้ นิเวศวิทยารูเมน และรูปแบบกระบวนการหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
อนุสรณ์ เชิดทอง, 2555
การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา
ประกิจ สมท่า , 2555
ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย
ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, 2555
การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำ : ลักษณะสมบัติของโปรตีนที่ตอบสนองต่อเชื้อไวรัสและการจำแนก miRNA ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, 2555
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 213 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 22
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (846) องค์ความรู้ใหม่ (4335) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (114) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (175) สุขภาพ (79) อุตสาหกรรม (631) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (163) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (318) นวัตกรรมสถาบัน (51) ระบบการเมือง/ปกครอง (126) ทรัพยากร (115) สวัสดิภาพ (63) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (313) กลุ่มคนเป้าหมาย (103) การท่องเที่ยว (199) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (113)