โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : สุขภาพสัตว์และสาธารณสุข
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สุขภาพสัตว์และสาธารณสุข ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเชิงบูรณาการ
สันนิภา สุรทัตต์
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
ชัยเทพ พูลเขตต์
เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท
สุวิชา เกษมสุวรรณ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสุกร โดยการจัดตั้งเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม
มงคล เตชะกำพุ
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและประกันคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการความปลอดภัยชีวภาพต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
มงคล เตชะกำพุ
ปัจจัยเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ FMD และจุลินทรีย์ก่อโรคของเนื้อสุกรในกระบวนการฆ่าและชำแหละของโรงฆ่ามาตรฐานนอกเขตปลอดโรค
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
การศึกษาธุรกิจการเลี้ยงเป็ดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง
ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
ต้นแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากโรคสัตว์อันตราย:ศึกษาโดยใช้กรณีไข้หวัดนกเป็นโจทย์
เลิศรัก ศรีกิจการ
การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อใช้ช่วยในการวางแผนนโยบาย
สุวิชา เกษมสุวรรณ
ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศไทย
อลงกร อมรศิลป์
การร่างมาตรฐานและแนวปฎิบัติเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้าของไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในไก่เนื้อ
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย
สุวิชัย โรจนเสถียร
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของมาตรการควบคุมไข้หวัดนก H5N1
ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สุขภาพสัตว์และสาธารณสุข ทั้งหมด 13  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th