โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
สถานการณ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปาริฉัตร ตู้ดำ
ศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการอบรมเลี้ยงดูบุตร: กรณีศึกษาครอบครัวอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย
จตุพล ดวงจิตร
บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วารุณี ณ นคร
ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย
อับดุลการีม สาแมง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมุสลิมผ่านมัสยิด กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ซูมัยยะห์ สาและ
บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
มารุยูกี รานิง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ
อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ
ปัญหาจากการขยายตัวของเมืองชายแดนและผลกระทบต่อชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาเมืองชายแดนด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อับดุลลาตีฟ การี
ตลาดนัดกลางคืน: แนวทางสร้างอาชีพท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วิไลวรรณ กาเจร์
ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
the other Chinese within: เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
สะรอนี ดือเระ
ด่านเบตง: วิถีสู่ความแข็งแกร่ง
นุรซีตา เพอแสละ
เรื่องเล่าชีวิตครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ความต้องการและความหวาดกลัว
กีรติกานต์ บุญฤทธิ์
ศึกษาสภาพและผลกระทบทางสังคมจากการแต่งงานข้ามแดนโดยการใช้วะลีย์อาม (ตัวแทนรัฐเป็นผู้ปกครองฝ่ายหญิง): กรณีศึกษา การแต่งงานโดยใช้วะลีอามในจังหวัดสงขลาและนราธิวาส
รอซีดะห์ หะนะกาแม
ญามาอะดะวะฮฺตับลีฆ กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิม: กรณีศึกษาตลาดเสื้อโต๊ป มัรกัสยะลา
สุไลมาน ขาเร็มดาเบะ
รูปแบบและกลยุทธ์การการปฏิบัติการข่าวสารของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้: กรณีการข่าวลือ ข่มขู่ ห้ามทำงานวันศุกร์
ทัศมะ โพธิ์ดี
ยาเสพติดและอิสลาม: วิถีชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนมุสลิมชายแดนใต้
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
การสอนด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของครูไทยพุทธ ภายใต้ความกลัวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ปัญญา เทพสิงห์
การเรียนรู้และปรับตัวเพื่อการดำรงอยู่ในวิถีเมืองเสี่ยงภัย : กรณีอำเภอหาดใหญ่และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โครงการวิจัยมาเลเซีย:นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย ทั้งหมด 20  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th