E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
วิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
สุวิมล ฮอลล์, 2543
วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, 2543
โครงการปฏิบัติการเคมีบนพื้นฐานของการลดมลพิษและความปลอดภัยจากสารเคมี
ศุภวรรณ ตันตยานนท์, 2543
วิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย
ภิญโญ พานิชพันธ์, 2543
สื่อเสริมการสอนด้านการวางแผนและการปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง, 2542
การจัดทำสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด
อุรา บุบผาชาติ, 2542
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท
ศศิวิมล แสวงผล, 2542

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ