E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ทั้งหมด 51 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.- ครส.)
อรรถชัย จินตะเวช, 2557
ประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, 2553
โครงการกิจกรรมเยาวชนสืบสายสัมพันธ์คาบสมุทรมลายา ครั้งที่ 1
สุรัตน์ เลิศล้ำ, 2553
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฟ่างหวานและการวางแผนการจัดการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานเอทานอล
ประสิทธิ์ ใจศิล, 2553
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
วสุ อมฤตสุทธิ์, 2553
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร
เบญจพรรณ เอกะสิงห์, 2553
การพัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยในระบบการจัดการน้ำต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, 2553
การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2553
โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
วิเชียร เกิดสุข, 2552
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1
อนาลยา หนานสายออ, 2552
โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและคาบสมุทรมลายา
สุรัตน์ เลิศล้ำ, 2552
การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1
อรรถชัย จินตะเวช, 2552
การเตรียมการเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการนำใช้และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อรรถชัย จินตะเวช, 2551
โปรแกรมแผนที่ภาษีระดับตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน์กรณีศึกษาตำบลในพื้นที่ จ.ลำพูน
รัชภูมิ ใจกล้า, 2551
การสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รุ่นที่ 1
อรรถชัย จินตะเวช, 2551
การจัดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์
เบญจพรรณ เอกะสิงห์, 2551
โปรแกรมการทำแผนงาน/โครงการในข้อบัญญัติแบบบูรณาการกับแผนที่ภาษีของ อบต. กรณีศึกษา อบต. ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
เจษฎา คำพุทธ, 2551
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง
สุกิจ รัตนศรีวงษ์, 2551
การประยุกต์ใช้ระบบ รสทก-ทุ่งกุลา 1.0 ในพื้นที่น้ำท่วม ลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
วิริยะ ลิมปินันทน์, 2551
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนต่อการจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีตอนปลายน้ำ
วสุ อมฤตสุทธิ์, 2551

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ทั้งหมด 51  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ