โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ทั้งหมด 51 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.- ครส.)
อรรถชัย จินตะเวช
ประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
โครงการกิจกรรมเยาวชนสืบสายสัมพันธ์คาบสมุทรมลายา ครั้งที่ 1
สุรัตน์ เลิศล้ำ
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฟ่างหวานและการวางแผนการจัดการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานเอทานอล
ประสิทธิ์ ใจศิล
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
วสุ อมฤตสุทธิ์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรที่ดินเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
การพัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยในระบบการจัดการน้ำต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
การพัฒนาเครื่องวัดสภาพภูมิอากาศพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบูรณาการจัดเก็บข้อมูลภูมิอากาศสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรและการจัดการทรัพยากร
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร
โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
วิเชียร เกิดสุข
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1
อนาลยา หนานสายออ
โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและคาบสมุทรมลายา
สุรัตน์ เลิศล้ำ
การสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านของไทย: ระยะที่ 1
อรรถชัย จินตะเวช
การเตรียมการเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการนำใช้และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อรรถชัย จินตะเวช
โปรแกรมแผนที่ภาษีระดับตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน์กรณีศึกษาตำบลในพื้นที่ จ.ลำพูน
รัชภูมิ ใจกล้า
การสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รุ่นที่ 1
อรรถชัย จินตะเวช
การจัดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
โปรแกรมการทำแผนงาน/โครงการในข้อบัญญัติแบบบูรณาการกับแผนที่ภาษีของ อบต. กรณีศึกษา อบต. ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
เจษฎา คำพุทธ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการปุ๋ยในการผลิตมันสำปะหลัง
สุกิจ รัตนศรีวงษ์
การประยุกต์ใช้ระบบ รสทก-ทุ่งกุลา 1.0 ในพื้นที่น้ำท่วม ลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
วิริยะ ลิมปินันทน์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนต่อการจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีตอนปลายน้ำ
วสุ อมฤตสุทธิ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ทั้งหมด 51  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th