โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ทักษะการทำงาน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ทักษะการทำงาน ทั้งหมด 17 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
การวิเคราะห์มาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทยด้านความครอบคลุมและผลกระทบต่อการตัดสินใจมีบุตร
วรเวศม์ สุวรรณระดา
โครงการจัดทำโปรแกรมแสดงผลการเปลี่ยนแปลงประชากร
เกื้อ วงศ์บุญสิน
ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
โครงการ "ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์"
เกื้อ วงศ์บุญสิน
โครงการการทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร ศึกษากรณีจังหวัดน่าน ในชุดโครงการทักษะการทำงาน
ดุษฎี โยเหลา
โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
พัฒนาวดี ชูโต
โครงการทักษะการทำงานและปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น : การศึกษาในกลุ่มประชาคม (Civic group) ภาคเหนือตอนบน
เนาวรัตน์ พลายน้อย
โครงการทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน
จุมพล หนิมพานิช
โครงการการศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์
โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
กล้า ทองขาว
โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
ผะอบ พวงน้อย
โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
สุวาณี สุรเสียงสังข์
โครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างอาชีพอิสระสำหรับช่างอุตสาหกรรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในชุดโครงการทักษะการทำงาน
รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์
โครงการประสานงานชุดโครงการทักษะการทำงาน ระยะที่ 1
เกื้อ วงศ์บุญสิน

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ทักษะการทำงาน ทั้งหมด 17  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th