โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 154 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระยะที่ 1
นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
แนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาและดูแลสุขภาพของชุมชน ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 1
นางประไพศรี ไชยพงศ์
รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของบ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะที่ 1
นางนัยนา ดวงศรี
การศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยการใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาในท้องถิ่น : บ้านโคกมนัส ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะที่ 1
นางประสาท สุทธิบุตร
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ด.ต.ประจักษ์ จันทยุทธ
แนวทางการสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนมอญโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 1
นางกรองทิพย์ สุวรรณพรรณชู
สัมมาทิฐิกับการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในบริบทบ้านพลัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นางภัทรา จุลวรรณา
ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของคนพิการ ในระดับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นางดวงกมล นิติวัฒนะ
การศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการดูแลคนพิการจิตพฤติกรรม โดยครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา
ศึกษาการพัฒนาระบบการการดูแลคนพิการเชิงรุกโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้มร่วมกับชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นางอภิญญารักษ์ สมองดี
การจัดการรูปแบบการเรียนรู้ด้านอาหารและยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนบ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นายประมุข ศรีชัยวงษ์
การจัดการตลาดนัดชุมชนเพื่อสุขภาวะของชุมชน กรณีศึกษา บ้านนาทราย ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
นายใจ จูมรี
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
นางจรินทร์ ย่นพันธ์
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อความสุขของผู้ติดเชื้อ เอช ไอวี/เอดส์ (PHA) กรณีศึกษา คนผู้ไท กลุ่มเพื่อนเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
นางธัญญลักษณ์ ไชยสุข มูลเลอรุพ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นอีสาน : กรณีศึกษา บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นายถนอม นามวงศ์
การศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพโดยชุมชนบ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
นายศักดาฤทธิ์ ทองน้อย
การสื่อสารทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่พึงประสงค์สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชุมชนบ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
รูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในตลาดสด เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นายบุญทวี นันสถิตย์
แนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพองค์รวมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโดยชุมชน
นางจิราภรณ์ สีดาพล
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของคนผู้ไทโดยการมีส่วนร่วมของ อบต.และชุมชน ตำบลคุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
นายประถม ศรีหาตา

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 154  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 8
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th