E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 83 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
แนวทางการฟื้นฟูภูมิปัญญาในการรักษาและดูแลสุขภาพของชาวโซ่ (ทะวืง)
นายเทวี โคตรสระ, 2550
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อลด ปัจจัยเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูงของชุมชนบ้านปลักแตน หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
นายมูเนาะ เจะเลาะ, 2549
ศึกษาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชน ในเขตหมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
นายสมพงศ์ อรุณรัตน์, 2549
ศึกษาทุนทางสังคม ด้านสุขภาพและองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านเพื่อฟื้นฟูศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านนาค้อใต้ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
นางสิเปาะ เจะอะ, 2549
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขสุขภาพทางสายตา ระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจของผู้ผลิตกะปิเยาะห์ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นางสาวมาซีเตาะ ตาเฮ, 2549
องค์ความรู้ในการดูแลรักษาโรคของชาวญ้อ และชาวผู้ไท ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
นายสัญญา ศุภจันทรา, 2549
กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, 2549
องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการดูแลรักษาโรคของคนอีสาน : กรณีศึกษาอำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
นายทานตะวัน สิงห์แก้ว, 2549
องค์ความรู้หมอพื้นบ้านชาวไทโซ่ และกะเลิง เขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบดั้งเดิมของชุมชน
ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน, 2549
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านในการพัฒนาการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคแบบดั้งเดิมของภาคอีสาน : กรณี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
นายสมชาย ชินวานิชย์เจริญ, 2549
องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการดูแลและรักษาโรคของคนอีสานพื้นที่ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
นายประจวบ จันทร์หมื่น, 2549
การดูแลสุขภาพของคนผู้ไทโดยหมอพื้นบ้าน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นพ.สมยศ ศรีจารนัย, 2548
ศึกษาองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน กรณีศึกษา : ตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
นายแดงชัย สืบเสาะ, 2548
ประสานงานวิจัยการแพทย์ชนเผ่าม้ง-เมี่ยน
นายนคร จันต๊ะวงษ์, 2548
สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนการแพทย์ชนเผ่าม้ง-เมี่ยน
นายทรงศักดิ์ สอนจ้อย, 2548
ประสานงานการแพทย์ชนเผ่าลาหู่-ไทใหญ่
นางสาวปราณิศา คำแก้ว, 2548
เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าเมี่ยนในพื้นที่บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
นางรพีพรรณ ศิรินารถ, 2548
เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าเมี่ยนในพื้นที่บ้านห้วยคอกหมู ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
นางรพีพรรณ ศิรินารถ, 2548
เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าม้งในพื้นที่บ้านปางค่าเหนือ (น้ำคะ) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
นางสมพร ตาจุมปู, 2548
เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าม้งในพื้นที่บ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
นางสมพร ตาจุมปู, 2548

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 83  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 5
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ