E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 108 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
เสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ระยะที่ 2
ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2552
แนวทางการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนมัสยิดอิสลามวัฒนา ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นางดวงใจ ลายพิกุล, 2552
ศึกษากระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลอินทร์บุรีและชุมชนในเขตอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวบุษริน เพ็งบุญ, 2552
แนวทางสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาปู หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายมี งามนิธิวุฒินันท์ , 2552
แนวทางการลดหนี้สินเพื่อสร้างสุขภาวะของชุมชนบ้านดอนหันและบ้านดอนหันพัฒนา ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ, 2552
รูปแบบการฟื้นฟูและส่งเสริมการบริโภคพืชผัก สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับคนในชุมชนบ้านโนนทรายงาม ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นางชมพูนุช อ่างทอง, 2552
แนวทางส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปเพื่อลดภาวะการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวเพ็ญภักดิ์ ผดุงจิต, 2552
ศึกษาศักยภาพเครือข่ายชมรมคนพิการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
นายสุทัศน์ โทแหล่ง, 2552
ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
นายมงคล เลากลาง, 2552
รูปแบบการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยและชุมชนบ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นายสนอง คล้ำฉิม, 2552
ศึกษาแนวทางการทำงานของ อสม.ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา
นางสาวกนกวรรณ บุปผา, 2552
นวัตกรรมแพทย์แผนไทยเพื่อลดอัตราการป่วยโรคข้อกระดูกของผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว
นายคาน จันที, 2551
รูปแบบการสร้างสุขภาวะที่สอดคล้องเหมาะสมกับเพศและวัยของคนบ้านซาด ตำบลนามะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
นางภัทรา สมจร, 2551
ศึกษาระบบการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางอดิศร อุดรทักษ์, 2551
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2551
ฟื้นฟูศรัทธาต่อการรักษาโรคหวัด โรคกระเพาะด้วยสมุนไพรพื้นบ้านของตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
นางสุนันทา โรจน์เรืองไร, 2551
ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
นายนิคม ภูศรี, 2551
รูปแบบการป้องกันและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหนองบัวเหนือ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
นางสุนทรี เชยชุ่ม, 2551
ศึกษารูปแบบการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ กรณีศึกษา : ศูนย์การเรียนรู้ผู้ปกครองเด็กพิการในชุมชนบ้านหนองไผ่งาม ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
นางวนันท์ สาอุตม์, 2551
แนวทางการฟื้นฟูภูมิปัญญาในการรักษาและดูแลสุขภาพของชาวโซ่ (ทะวืง)
นายเทวี โคตรสระ, 2550

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 108  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 6
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ