โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 136 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นอีสาน : กรณีศึกษา บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นายถนอม นามวงศ์
การสื่อสารทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่พึงประสงค์สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชุมชนบ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
รูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในตลาดสด เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นายบุญทวี นันสถิตย์
แนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพองค์รวมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโดยชุมชน
นางจิราภรณ์ สีดาพล
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการควบคุมโรคติดต่อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดยโสธร
นางพนมวรรณ คาดพันโน
ศึกษารูปแบบการพัฒนาสวัสดิการสำหรับคนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายชมรมคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวธิติมา บุตรยางนอก
รูปแบบการดูแลคนพิการระดับรุนแรงในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยคูขาด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยคูขาด ครอบครัวคนพิการ และชุมชน
นายปัญญา นามศิริพงศ์พันธุ์
กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชน บ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายสง่า ทับทิมหิน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นางพิไลลักษณ์ จักรวรรณพร
กระบวนการพัฒนาศักยภาพอสม.ในการทำงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2
นายพะเนียด ชนะฤทธิ์
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของกลุ่มแกนนำผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดยโสธร
นายเกียรติศักดิ์ พงประเสริฐ
รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ทางแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
นางอรุณ ลีทอง
รูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บ้านโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
นางบรรจง จาดบุญนาค
รูปแบบการบูรณาการระบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนชนบท
นางอมร สุวรรณนิมิตร
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอโคกเจริญในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาชุดและยาสเตียรอยด์ในชุมชน อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
นายภูริทัต ทองเพ็ชร
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ป่วยเรื้อรัง หมู่ที่ 3 บ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวอารยา ฉัตรธนะพานิช
แนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นางดารารัตน์ จำเกิด
ร่วมสร้างเส้นทางสู่อนาคตที่ดีของลูกหลานบ้านดอนมะจ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย
รูปแบบการพัฒนาหมอบ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการแพทย์วิถีพุทธของชุมชนบ้านเหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
นางศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ
รูปแบบการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพตนเองของคนในชุมชนบ้านบ่อบึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
นายทองอินทร์ ภายศรี

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 136  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 7
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th