โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 124 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
รูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บ้านโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
นางบรรจง จาดบุญนาค
รูปแบบการบูรณาการระบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนชนบท
นางอมร สุวรรณนิมิตร
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอโคกเจริญในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาชุดและยาสเตียรอยด์ในชุมชน อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
นายภูริทัต ทองเพ็ชร
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ป่วยเรื้อรัง หมู่ที่ 3 บ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวอารยา ฉัตรธนะพานิช
แนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นางดารารัตน์ จำเกิด
ร่วมสร้างเส้นทางสู่อนาคตที่ดีของลูกหลานบ้านดอนมะจ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย
รูปแบบการพัฒนาหมอบ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการแพทย์วิถีพุทธของชุมชนบ้านเหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
นางศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ
รูปแบบการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพตนเองของคนในชุมชนบ้านบ่อบึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
นายทองอินทร์ ภายศรี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
นายชูชีพ แสงเนตร
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานด้วยอาหารท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานบ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวจิราพร วรวงศ์
แนวทางการจัดการปัญหาสุขภาวะของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
อาจารย์สุดจินดา ปานคำ
แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชนเผ่าม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวพัชทิชา กุลสุวรรณ์
การกำจัดเงื่อนไขการเกิดยุงลายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนตลาดพฤหัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
นางอมร สุวรรณนิมิตร
แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานของผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายมาโนช คุ้มยา
เสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ระยะที่ 2
ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ
แนวทางการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนมัสยิดอิสลามวัฒนา ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นางดวงใจ ลายพิกุล
ศึกษาแนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
นางอุบล ทองกันยา
ศึกษากระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลอินทร์บุรีและชุมชนในเขตอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวบุษริน เพ็งบุญ
แนวทางสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาปู หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นายมี งามนิธิวุฒินันท์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 124  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 7
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th