E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 89 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ศึกษาระบบการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางอดิศร อุดรทักษ์, 2551
รูปแบบการป้องกันและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหนองบัวเหนือ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
นางสุนทรี เชยชุ่ม, 2551
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2551
รูปแบบการสร้างสุขภาวะที่สอดคล้องเหมาะสมกับเพศและวัยของคนบ้านซาด ตำบลนามะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
นางภัทรา สมจร, 2551
แนวทางการฟื้นฟูภูมิปัญญาในการรักษาและดูแลสุขภาพของชาวโซ่ (ทะวืง)
นายเทวี โคตรสระ, 2550
กระบวนการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามแนวทางแพทย์ทางเลือกแบบพึ่งตนเองบ้านนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
นางผ่องตะวัน คงนาวัง, 2550
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านในการพัฒนาการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคแบบดั้งเดิมของภาคอีสาน : กรณี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
นายสมชาย ชินวานิชย์เจริญ, 2549
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขสุขภาพทางสายตา ระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจของผู้ผลิตกะปิเยาะห์ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นางสาวมาซีเตาะ ตาเฮ, 2549
องค์ความรู้ในการดูแลรักษาโรคของชาวญ้อ และชาวผู้ไท ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
นายสัญญา ศุภจันทรา, 2549
กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, 2549
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อลด ปัจจัยเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูงของชุมชนบ้านปลักแตน หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
นายมูเนาะ เจะเลาะ, 2549
องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการดูแลรักษาโรคของคนอีสาน : กรณีศึกษาอำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
นายทานตะวัน สิงห์แก้ว, 2549
ศึกษาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชน ในเขตหมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
นายสมพงศ์ อรุณรัตน์, 2549
องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการดูแลและรักษาโรคของคนอีสานพื้นที่ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
นายประจวบ จันทร์หมื่น, 2549
องค์ความรู้หมอพื้นบ้านชาวไทโซ่ และกะเลิง เขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบดั้งเดิมของชุมชน
ผศ.พิเชษฐ เวชวิฐาน, 2549
ศึกษาทุนทางสังคม ด้านสุขภาพและองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านเพื่อฟื้นฟูศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านนาค้อใต้ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
นางสิเปาะ เจะอะ, 2549
เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าเมี่ยนในพื้นที่บ้านน้ำต้ม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
นางรพีพรรณ ศิรินารถ, 2548
การพัฒนารูปแบบการศึกษาการฟื้นฟูและสังเคราะห์องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านอีสาน กรณีการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านกับชุมชน จ.อุบลราชธานี
นางสาวพัชริน วิจิตรอลงกรณ์, 2548
การศึกษาสถานการณ์ของสมุนไพร กรณีศึกษา : บ้านเชียงเหียน อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม
นายถวิล ชนะบุญ, 2548
ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู
นายปริญญา สิงห์เรือง, 2548

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร ทั้งหมด 89  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 5
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ