โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 193 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน
นายสมศักดิ์ สุริยะเจริญ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่มูเจะคี (ขุนน้ำแจ่ม) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
การบริหารจัดการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมบ้านท่ากลาง-ท่าใต้ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1
นายมนต์เทียน วังหล่อ
การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนลุ่มน้ำดอยสามหมื่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม
นายอิสระ ศิริไสยาสน์
ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาหนี้สินของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผ.ร.ท.) บ้านกันทรอมใต้ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
นายศิลชัย เลิศศรี
แนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาสาสมัครกาแลตาแปกับหน่วยงานและชุมชนในการสร้างจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะบริเวณเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
นายมูฮามัดดือราฟี สะมะแอ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อบูรณาการกิจกรรมผู้สูงอายุของภาคีหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม
นางอุษา เทียนทอง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานวัฒนธรรมเขมร ลาว กวย กรณีบ้านหอก ตำบลศรีสุข อำเภอศรีนรงค์ จังหวัดสุรินทร์
นายพุทธา พาสมบูรณ์
ารลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณพื้นที่คลองละวาน อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
นายประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือและการปรับใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายประเสริฐ เตมีซิว
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
นายกฤษฎา อารีประเสริฐสุข
การบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศและตารางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายหนุ่ม สมบุญลาภ
การบริหารจัดการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนเกษตร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล
กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
นายสมยศ รู้ชั้น
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นางสาวพัทธมน เอี่ยมสุองค์
รูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกลุ่มสตรีหม้าย (ชอแม) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านรอตันบาตู
นายอับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ
การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ สืบทอด อักษรคำเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
นางปวีณา ชุ่มเบี้ย
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
นายสนอง หนูวงษ์
การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตแหนมบ้านปากปานหมู่ที่ 7 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่เหมาะสมและมีสมดุลระหว่างความสุขและเศรษฐกิจ
นางสาววนิดา แดนโพธิ์
การพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นายวศิน โกมุท

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 193  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 10
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th