โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 145 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
กระบวนการพัฒนารูปแบบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายสมหวัง สุนันต๊ะ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหารูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบ้านกงและตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นายสุริยะ ศรีคลังไพร
ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
นายสมบูรณ์ แดงอรุณ
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านใหม่ในการบริหารจัดการน้ำคลองส่งน้ำซี 95 ทั้งระบบ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะที่ 1
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นายกิตติ์ศักดิ์ ลำสอนจิตต์
การวิจัยสร้างยุทธศาสตร์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
นางสาวปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
กระบวนการพัฒนาผู้นำในการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายอรรณพ อินทร์วรรณ
รูปแบบการสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบดูแลสังคมชุมชนร่วมกันของภาคส่วนอุตสาหกรรมและชุมชน ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ผศ.ดร.โอภาศ อินทรวงษ์
ศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นางรอมละ ราโมง
การศึกษาเกษตรทางเลือกอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จ.ลำพูน
นางวรรณทิภา ปัญญากรณ์
การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองบ้านวังคัน หมู่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
นายพิทักษ์ เกษมจิต
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีลุ่มน้ำแม่กวงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายจงรักษ์ ธิแก้ว
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายกิตติสัณห์ ปวนปันคำ
ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์
การพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาของเกษตรกรตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายพิพัฒน์ อินกองงาม
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชองเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
นายรุ่งเพชร ผันผาย
การศึกษาชุมชนตำบลบางกะจะเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับชุมชน ต.บางกะจะ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ
การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไร่น้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นางเกศสุดา กำแพงทิพย์
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็ก และเยาวชน แบบมีส่วนร่วม โดยสถาบันชุมชนในตำบลโคกสะอาด
นางสาวปัทมา ราตรี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตร ไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นายทรงเดช ก้อนวิมล

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 145  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 8
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th