E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 125 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตร ไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นายทรงเดช ก้อนวิมล, 2549
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายกิตติสัณห์ ปวนปันคำ, 2549
ฮีตฮอยคนยองกับกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 1
นายบุญส่ง อินทะพงค์, 2548
แนวทางการยกระดับการบริหารชมรมตาดีกาปุสตัมอย่างมีส่วนร่วม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
นายวาฮับ ดีมูเล๊ะ, 2548
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นายสุรศักดิ์ อินแถลง, 2548
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนเกาะพระทองจากผลกระทบคลื่นยักษ์สึนามิ
นางสาวณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ, 2548
การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - วัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ระยะที่ 1
นายเสน่ห์ จรเปลี่ยว, 2548
การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พระอธิพัฒน์ อคคธมโม, 2547
การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นายอินทูล เป็งโต, 2547
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านเมืองบัวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพจิตร วสันตเสนานนท์, 2547
รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
นายสมหวัง เกลี้ยงทอง, 2547
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายอภิชาติ ชาวเวียง, 2547
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายเสกสรร คำมูลดี, 2547
รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เหมาะสมกับชุมชนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2547
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1
นายวิธวัฒน์ สวาศรี, 2546
กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นายอยุธ ไชยยอง, 2546
ผู้นำและการบริหารเครือข่ายโพทะเลร่วมใจพัฒนา กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
นายสมบัติ จันทร์เชื้อ, 2546
การศึกษาพัฒนาการชุมชนเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
นายนุกูล โกกิจ, 2546
การพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนบ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายบำรุง วงศ์วาร, 2546
กระบวนการและเทคนิคการทำงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยนต์ คำสูง, 2546

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 125  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 7
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ