โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 206 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การหนุนเสริมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง ระยะที่ 2
นางสาวสุทิน สีสุข
แนวทางการยกระดับองค์ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างนิสัยรักการอ่าน จากโครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม
นางพนมวรรณ คาดพันโน
การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนพิการ จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการขยายผล
นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน
นายสมศักดิ์ สุริยะเจริญ
การสร้างเสริมความเข้มแข็งของพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
แนวทางการพัฒนาพื้นที่มูเจะคี (ขุนน้ำแจ่ม) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
รูปแบบการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับพื้นที่ในเขตอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
นายอภิรัตน์ ศรีมังกร
รูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชนชาวจีนยูนนาน จ.แม่ฮ่องสอน
นายทศพิธ แป้นดวงเนตร
แนวทางที่เหมาะสมในการลดหมอกควันตำบลขุนยวม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายสุขชีวี ชมงานดี
ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจำรูญ นาคนวล
การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกิจติมา มูลยาพอ
แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
นายวุฒิ น้องการ
แนวทางการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนเกาะนกเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
นายวิศิษฎ์ ราษฎร์สภา
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ ของอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายอุทัย สีเผือก
แนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาสาสมัครกาแลตาแปกับหน่วยงานและชุมชนในการสร้างจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะบริเวณเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
นายมูฮามัดดือราฟี สะมะแอ
การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ สืบทอด อักษรคำเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
นางปวีณา ชุ่มเบี้ย
การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนลุ่มน้ำดอยสามหมื่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม
นายอิสระ ศิริไสยาสน์
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อบูรณาการกิจกรรมผู้สูงอายุของภาคีหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม
นางอุษา เทียนทอง
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
นายกฤษฎา อารีประเสริฐสุข
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือและการปรับใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายประเสริฐ เตมีซิว

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 206  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 11
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th