E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 108 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ, 2546
การประยุกต์พุทธธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรพัฒนา จำกัด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสมชาย เหล็กเพชร, 2546
กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นายอยุธ ไชยยอง, 2546
การพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนบ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายบำรุง วงศ์วาร, 2546
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1
นายวิธวัฒน์ สวาศรี, 2546
ผู้นำและการบริหารเครือข่ายโพทะเลร่วมใจพัฒนา กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
นายสมบัติ จันทร์เชื้อ, 2546
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพอุงให้เป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
นางดรุณี ศุภวรรณ, 2545
แนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในกระบวนการประชาคมจังหวัดขอนแก่น
นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, 2545
การแสวงหาและพัฒนาวัสดุท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพวัสดุเพาะเห็ดฟาง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นายเริ่ม กองแหวน, 2545
การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บ้านทุ่งแพม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายภากร กังวานพงศ์, 2545
การศึกษาผลของกวาวเครือต่อการเลี้ยงกบ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ
นายปรีชา สุวรรณ์, 2545
รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มผู้พิการ เพื่อการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการโดยความร่วมมือของชุมชน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุขุม ใหม่จันทร์ดี, 2545
แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนจังหวัดพิจิตร
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์, 2545
การมีส่วนร่วมในการปกครองรูปแบบ อบต. ของชุมชนปกาเกอะญอ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
นายไชยา ประหยัดทรัพย์, 2544
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
นายสมชาย ศิริมาตร, 2544
กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
นายภุชงค์ มหาวงศนันท์, 2544
การพัฒนาแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายธวัชชัย กันทะวันนา, 2544
รูปแบบที่เหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจด้านการผังเมืองแก่ท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นายวิทยา เรืองฤทธ์, 2544
รูปแบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสมโดยชุมชนบ้านสบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสุทิพย์ เทพรัตน์, 2544
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาขยะ โดยการผลิตอินทรีย์สารเพื่อการเกษตร บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายคณิต จิตรรักษา, 2544

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 108  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 6
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ