E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 145 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
กระบวนการพัฒนารูปแบบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายสมหวัง สุนันต๊ะ, 2550
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหารูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบ้านกงและตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นายสุริยะ ศรีคลังไพร, 2550
ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
นายสมบูรณ์ แดงอรุณ, 2550
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านใหม่ในการบริหารจัดการน้ำคลองส่งน้ำซี 95 ทั้งระบบ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะที่ 1
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล, 2550
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
นายกิตติ์ศักดิ์ ลำสอนจิตต์, 2550
การวิจัยสร้างยุทธศาสตร์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
นางสาวปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ, 2550
กระบวนการพัฒนาผู้นำในการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายอรรณพ อินทร์วรรณ, 2550
รูปแบบการสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบดูแลสังคมชุมชนร่วมกันของภาคส่วนอุตสาหกรรมและชุมชน ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ผศ.ดร.โอภาศ อินทรวงษ์, 2550
ศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นางรอมละ ราโมง, 2549
การศึกษาเกษตรทางเลือกอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จ.ลำพูน
นางวรรณทิภา ปัญญากรณ์, 2549
การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองบ้านวังคัน หมู่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
นายพิทักษ์ เกษมจิต, 2549
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีลุ่มน้ำแม่กวงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายจงรักษ์ ธิแก้ว, 2549
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายกิตติสัณห์ ปวนปันคำ, 2549
ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์, 2549
การพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาของเกษตรกรตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายพิพัฒน์ อินกองงาม, 2549
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชองเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
นายรุ่งเพชร ผันผาย, 2549
การศึกษาชุมชนตำบลบางกะจะเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับชุมชน ต.บางกะจะ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ, 2549
การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไร่น้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นางเกศสุดา กำแพงทิพย์, 2549
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็ก และเยาวชน แบบมีส่วนร่วม โดยสถาบันชุมชนในตำบลโคกสะอาด
นางสาวปัทมา ราตรี, 2549
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตร ไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นายทรงเดช ก้อนวิมล, 2549

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 145  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 8
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ