E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 115 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
นายสมหวัง เกลี้ยงทอง, 2547
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายอภิชาติ ชาวเวียง, 2547
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายเสกสรร คำมูลดี, 2547
รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เหมาะสมกับชุมชนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2547
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1
นายวิธวัฒน์ สวาศรี, 2546
กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นายอยุธ ไชยยอง, 2546
ผู้นำและการบริหารเครือข่ายโพทะเลร่วมใจพัฒนา กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
นายสมบัติ จันทร์เชื้อ, 2546
การศึกษาพัฒนาการชุมชนเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
นายนุกูล โกกิจ, 2546
การพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนบ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายบำรุง วงศ์วาร, 2546
กระบวนการและเทคนิคการทำงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยนต์ คำสูง, 2546
รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
นายชาตรี อุ่นใจ, 2546
การประยุกต์พุทธธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรพัฒนา จำกัด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสมชาย เหล็กเพชร, 2546
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ, 2546
การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บ้านทุ่งแพม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายภากร กังวานพงศ์, 2545
การศึกษาผลของกวาวเครือต่อการเลี้ยงกบ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ
นายปรีชา สุวรรณ์, 2545
แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนจังหวัดพิจิตร
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์, 2545
แนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในกระบวนการประชาคมจังหวัดขอนแก่น
นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, 2545
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพอุงให้เป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
นางดรุณี ศุภวรรณ, 2545
รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มผู้พิการ เพื่อการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการโดยความร่วมมือของชุมชน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุขุม ใหม่จันทร์ดี, 2545
การแสวงหาและพัฒนาวัสดุท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพวัสดุเพาะเห็ดฟาง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นายเริ่ม กองแหวน, 2545

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 115  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 6
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ