E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 133 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การศึกษาเกษตรทางเลือกอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จ.ลำพูน
นางวรรณทิภา ปัญญากรณ์, 2549
การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองบ้านวังคัน หมู่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
นายพิทักษ์ เกษมจิต, 2549
การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นางพิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว, 2549
ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์, 2549
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตร ไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นายทรงเดช ก้อนวิมล, 2549
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายกิตติสัณห์ ปวนปันคำ, 2549
การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไร่น้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นางเกศสุดา กำแพงทิพย์, 2549
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีลุ่มน้ำแม่กวงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายจงรักษ์ ธิแก้ว, 2549
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชองเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
นายรุ่งเพชร ผันผาย, 2549
แนวทางการยกระดับการบริหารชมรมตาดีกาปุสตัมอย่างมีส่วนร่วม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
นายวาฮับ ดีมูเล๊ะ, 2548
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นายสุรศักดิ์ อินแถลง, 2548
การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - วัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ระยะที่ 1
นายเสน่ห์ จรเปลี่ยว, 2548
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนเกาะพระทองจากผลกระทบคลื่นยักษ์สึนามิ
นางสาวณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ, 2548
ฮีตฮอยคนยองกับกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 1
นายบุญส่ง อินทะพงค์, 2548
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านเมืองบัวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพจิตร วสันตเสนานนท์, 2547
การศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ของชุมชนบ้านป่าจั่น ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
นายวิจิตรศิลป์ พรมมา, 2547
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายอภิชาติ ชาวเวียง, 2547
รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
นายสมหวัง เกลี้ยงทอง, 2547
การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พระอธิพัฒน์ อคคธมโม, 2547
การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นายอินทูล เป็งโต, 2547

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 133  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 7
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
สืบค้นโครงการวิจัย

ข้อแนะนำการค้นหา
• การค้นหาด้วยคำค้นที่สื่อถึงเรื่อง, โครงการวิจัย,
เช่น "การมีส่วนร่วมของชุมชน"
คำค้น : ชุมชน


หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น วาระแห่งชาติ อุตสาหกรรม เกษตร สุขภาพ สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม ระบบการเมือง/ปกครอง ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลุ่มคนเป้าหมาย องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ