โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 212 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังคีรี ด้วยกระบวนการเรียนรู้การจัดการปัญหาในชุมชน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
นายกรอด เรืองชู
กระบวนการเรียนรู้การดูแลปกป้องสิทธิ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในดินทำกินของชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นายวิโรจน์ เสียมไหม
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นายมนู น้อยมณีวรรณ์
แนวทาง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการทำงาน : กรณี เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมและการขับเคลื่อนนโยบาย
นางสาวชูพักตร์ สุทธิสา
การสร้างเสริมความเข้มแข็งของพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวกิจติมา มูลยาพอ
การหนุนเสริมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง ระยะที่ 2
นางสาวสุทิน สีสุข
การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนพิการ จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการขยายผล
นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
แนวทางการยกระดับองค์ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างนิสัยรักการอ่าน จากโครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม
นางพนมวรรณ คาดพันโน
รูปแบบการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับพื้นที่ในเขตอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
นายอภิรัตน์ ศรีมังกร
ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจำรูญ นาคนวล
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ ของอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายอุทัย สีเผือก
แนวทางการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนเกาะนกเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
นายวิศิษฎ์ ราษฎร์สภา
แนวทางการพัฒนาพื้นที่มูเจะคี (ขุนน้ำแจ่ม) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
แนวทางที่เหมาะสมในการลดหมอกควันตำบลขุนยวม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายสุขชีวี ชมงานดี
การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยประเด็นท้องถิ่นกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อการขยายผล
นายโกวิท พรหมวิหารสัจจา
รูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชนชาวจีนยูนนาน จ.แม่ฮ่องสอน
นายทศพิธ แป้นดวงเนตร
แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
นายวุฒิ น้องการ
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน
นายสมศักดิ์ สุริยะเจริญ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 212  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 11
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th