โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 173 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นายวิศาล สาราบรรณ์
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นายสัญญา เอี่ยมอักษร
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
นายสนอง หนูวงษ์
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
นายอับดลรอหีม ขุนรักษา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
นายประทีป สุขสนาน
การจัดการความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววิมล กลางประพันธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความขัดแย้ง : กรณีศึกษา บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
อาจารย์พรสวรรค์ สุวรรณศรี
แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นางสาวเบญจวรรณ สีสด
การเห็นคุณค่าในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นางทองเหรียญ อินต๊ะพิงค์
การพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นายวศิน โกมุท
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นายสองเมือง ตากุล
การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะของชุมชนบ้านมะกอก หมู่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นายธวัช เสนธรรม
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นายกฤตภาส เสมอพิทักษ์
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อการบูรณาการพัฒนาของหน่วยงานในตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
นายวีรพงศ์ สมิทจิตต์
การพัฒนารูปแบบยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมต่อกระบวนการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์
สืบค้นทุนทางสังคมและแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวชไมพร พราหมณโชติ
การสืบค้นทุนทางสังคมและแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพื้นที่ จ.อ่างทอง
นางสาวอัฒยา สง่าแสง
การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดระบบสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวสุภากร เอี่ยมเสือ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง
นายย้วน อิทธิปัญญากุล
กระบวนการการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นางราตรี ปักษี

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 173  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 9
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th