โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 170 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
นายประพันธ์ เพ็ชรพัว
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
นายอับดลรอหีม ขุนรักษา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นายสัญญา เอี่ยมอักษร
รูปแบบการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
นายนาวี ชำนาญกูล
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง
นายย้วน อิทธิปัญญากุล
การพัฒนารูปแบบยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมต่อกระบวนการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความขัดแย้ง : กรณีศึกษา บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
อาจารย์พรสวรรค์ สุวรรณศรี
การจัดการความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววิมล กลางประพันธ์
การหนุนเสริมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง
นางสาวสุทิน สีสุข
การสืบค้นทุนทางสังคมและแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพื้นที่ จ.อ่างทอง
นางสาวอัฒยา สง่าแสง
สืบค้นทุนทางสังคมและแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวชไมพร พราหมณโชติ
การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดระบบสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวสุภากร เอี่ยมเสือ
แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นางสาวเบญจวรรณ สีสด
การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตแหนมบ้านปากปานหมู่ที่ 7 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่เหมาะสมและมีสมดุลระหว่างความสุขและเศรษฐกิจ
นางสาววนิดา แดนโพธิ์
ศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับองค์กรภาครัฐระดับตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กรณีศึกษาตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
นางกชนิภา นราพินิจ
แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋มเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นางฝอยทอง สมวถา
กระบวนการการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นางราตรี ปักษี
การเห็นคุณค่าในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นางทองเหรียญ อินต๊ะพิงค์
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
นายสนอง หนูวงษ์
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง
นายดน หมาดเด็น

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งหมด 170  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 9
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th